Uchwała Nr LXI/596/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 1 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku  

 
 

Uchwała Nr LXI/596/2014

Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 1 października 2014r.

 

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.)

 

 

Rada Miejska Władysławowa

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr LIX/585/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowa.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

„Strategia Rozwoju Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku” stanowi załącznik                       do niniejszej uchwały i jest nową strategią Gminy Miasta Władysławowa do 2020 roku i  narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Władysławowa. Obowiązujący dotychczas Plan Rozwoju Lokalnego Gminy – Miasta Władysławowa został już zdezaktualizowany i wymaga zmian.

Mając na uwadze potrzebę powiązania celów i priorytetów Strategii z celami wojewódzkiej polityki rozwoju, w tym ze Strategią rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020 oraz regionalnymi programami strategicznymi, a także dostosowaniem zapisów Strategii do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020, konieczne było podjęcie prac nad aktualizacją strategii rozwoju Władysławowa. Strategia rozwoju Gminy Miasta Władysławowa odpowiada obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Władysławowa, uwzględnia aktualnie realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz sytuację społeczno-gospodarczą województwa i kraju.

 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Załączniki

596-14.doc

Data: 2015-03-11 10:53:59 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Strategia Rozwoju Gminy.pdf

Data: 2015-05-06 14:43:14 Rozmiar: 7.34M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2121
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Nowak
Czas wytworzenia: 2015-03-11 10:51:43
Czas publikacji: 2015-05-06 14:43:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak