Stypendia Burmistrza Władysławowa - rok szkolny 2017/2018 

 
 

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium Burmistrza Władysławowa przysługuje za osiągnięcia w nauce:  uczniom drugich i trzecich klas gimnazjów,  uczniom dziennych szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników), studentom szkół wyższych o uprawnieniach szkół publicznych w trybie stacjonarnym – do ukończenia 26 roku życia,

Stypendium  dla ucznia klasy drugiej i trzeciej gimnazjum może otrzymać uczeń, jeżeli osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce i uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,6. Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto: uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą, jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym, brał aktywny udział w życiu szkolnym lub lokalnej społeczności.

Stypendium  dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać uczeń, któryuzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,3. Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto: uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą, jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym, brał aktywny udział w życiu szkolnym albo lokalnej społeczności.

Stypendium  dla studenta studiów stacjonarnych wyższych zawodowych i magisterskich może otrzymać student, jeżeli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,6 ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze, które zaliczył w pierwszym terminie. Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest student który ponadto: jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu międzynarodowym, krajowym, uczelnianym, posiada publikacje, studiuje równolegle na kilku kierunkach lub dodatkowo realizuje indywidualny program studiów, prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego, uczestniczy w pracach naukowo badawczych – (przynależność do koła naukowego).

 

 

Załączniki

XXXVII.476.2017 - stypendia.pdf

Data: 2017-11-14 14:12:56 Rozmiar: 3.45M Format: .pdf Pobierz

Stypendyści 2017-2018.docx

Data: 2017-12-22 10:56:01 Rozmiar: 14.92k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2017-11-14 14:12:56
Czas publikacji: 2017-12-22 10:56:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak