Stypendia Burmistrza Władysławowa - rok szkolny 2018/2019  

 
 

 

 

STYPENDIA BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

 

PRZYZNANE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

STYPENDIA BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA DLA UCZNIÓW

 

Klas II i III GIMNAZJUM oraz 7 i 8 PODSTAWÓWKI

 

otrzymały:

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Milena Konkel

Władysławowo

2.

Helena Krawiec

Władysławowo

3.

Zuzanna Łuczak

Chałupy

4.

Nikola Rogowska

Władysławowo

5.

Maria Radtke

Jastrzębia Góra

 

 

 

STYPENDIA BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA DLA UCZNIÓW

 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH / PONADPODSTAWOWYCH

 

otrzymały:

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Klaudia Sałek

Chłapowo

2.

Patrycja Zielonka

Rozewie

3.

Natalia Kortals

Władysławowo

4.

Wiktoria Gacek

Władysławowo

5.

Daria Lubocka

Władysławowo

 

STYPENDIA BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA DLA

 

STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH ZAWODOWYCH / MAGISTERSKICH

 

otrzymały:

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Klaudia Ginter

Władysławowo

2.

Anna Ryś

Władysławowo

3.

Beata Hincke

Chłapowo

4.

Małgorzata Selke

Karwia

5.

Alicja Radtke

Jastrzębia Góra

 

 

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium Burmistrza Władysławowa przysługuje za osiągnięcia w nauce:

a)   uczniom klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

b)   uczniom drugich i trzecich klas gimnazjów

c)    uczniom dziennych szkół ponadpodstawowych,

d)   studentom szkół wyższych o uprawnieniach szkół publicznych w trybie stacjonarnym – do ukończenia 26 roku życia,

 

Za osiągnięcia w nauce przyznaje się :

a)    pięć równych stypendiów dla uczniów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a i b, (II i III gimnazjum, siódma i ósma klasa podstawowa)

b)   pięć równych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

c)    dziesięć równych stypendiów naukowych dla studentów szkół wyższych.

Stypendium  przyznawane jest na dziesięć miesięcy.

Wnioski o stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo -  parter budynku
w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia każdego roku.

Stypendium  dla ucznia klasy drugiej i trzeciej gimnazjum oraz siódmej i ósmej szkoły podstawowej może otrzymać uczeń, jeżeli osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce i uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,6. 

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto: uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą, jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym, brał aktywny udział w życiu szkolnym lub lokalnej społeczności. 

Absolwent gimnazjum / szkoły podstawowej może się ubiegać o stypendium  Burmistrza Władysławowa. Warunkiem otrzymania stypendium jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej.

Stypendium  dla ucznia szkoły ponadpodstawowej może otrzymać uczeń, któryuzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,3.

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto: uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą, jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym, brał aktywny udział w życiu szkolnym albo lokalnej społeczności.

Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej jest dostarczenie przez ucznia dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole wyższej o uprawnieniach szkół publicznych na studiach stacjonarnych.

Stypendium przysługuje uczniom tylko w czasie trwania nauki. W przypadku skreślenia z listy ucznia, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku nauki. Uczeń otrzymujący stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Władysławowa o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium np. skreślenie z listy uczniów.

Stypendium  dla studenta studiów stacjonarnych wyższych zawodowych i magisterskich może otrzymać student, jeżeli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,4 ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze, które zaliczył w pierwszym terminie oraz informacją o ilości zdanych egzaminów.

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest student który ponadto: jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu międzynarodowym, krajowym, uczelnianym, posiada publikacje, studiuje równolegle na kilku kierunkach lub dodatkowo realizuje indywidualny program studiów, prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego, uczestniczy w pracach naukowo badawczych – (przynależność do koła naukowego).

Stypendium przysługuje studentom tylko w czasie trwania studiów. W przypadku skreślenia z listy studentów, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów. Student otrzymujący stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Władysławowa o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium tj. skreślenie z listy studentów / urlop dziekański

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr LIII.708.2018 z dn. 28.02.2018r. w sprawie przyjęcia.pdf

Data: 2018-03-09 09:45:17 Rozmiar: 3.29M Format: .pdf Pobierz

wniosek o stypendium student.docx

Data: 2018-03-09 09:45:17 Rozmiar: 14.92k Format: .docx Pobierz

wniosek o stypendium uczeń.docx

Data: 2018-03-09 09:45:17 Rozmiar: 15.94k Format: .docx Pobierz

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Stypendialne.pdf

Data: 2018-07-11 11:41:09 Rozmiar: 660.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 830
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-03-09 09:45:17
Czas publikacji: 2018-09-21 10:34:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak