Najczęściej zadawane pytania 

 
 

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod  powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

 Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 350 tys. złotych z czego kwota przeznaczona na realizację zadań miejskich  200 tys. zł, na realizację zadań wiejskich 150 tys. złotych, a koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł).

 Dlaczego warto uczestniczyć w  tworzeniu BO?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego osiedla, ale i całego miasta, czy gminy.

Ile wynosi Budżet Obywatelski Gminy Władysławowo w roku 2018?

Budżet Obywatelski na 2019 rok wynosi 350 tys. zł

 Jakie projekty mogą być zgłaszane?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane propozycje projektów, np. takie jak

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
 • działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
 • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Należy pamiętać, że zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań kompetencji gminy

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycje projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad BO ukończy 15 rok życia oraz organizacja pozarządowa, którzy zbiorą podpisy co najmniej 15 osób.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz lista osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie bip.wladysłaowo.pl oraz www.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski

Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w formie pisemnej przesyła się pocztą na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, osobiście składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub wysyła się skan dokumentu na adres: bo@wladyslawowo.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć listę z czytelnymi podpisami osób popierających zgłaszany projekt. 

Jakie kryteria musi spełnić proponowany projekt?

 • zgodność z prawem, w szczególności ze Strategią Rozwoju Gminy, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki ma odniesienie do proponowanego zadania
 • miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej – musi to być teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania
 • koszt projektu nie może przekraczać 100 tys. zł
 • projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
 • możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?

Każdy mieszkaniec Gminy Władysławowo, który w roku przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego ukończy 15 rok życia

Gdzie można głosować?

Głosować można będzie poprzez aplikację na stronie budżetu lub oddając papierowy głos w wyznaczonych do tego miejscach.

Gdzie można znaleźć formularz do głosowania?

Właściwy formularz do głosowania będzie udostępniony w momencie rozpoczęcia głosowania poprzez aplikację do głosowania na stronie budżetu obywatelskiego oraz przy urnach. Zagłosować będzie można w wyznaczonych punktach do głosowania w godzinach pracy tych punktów. Lokalizacje punktów do głosowania zostaną podane przed rozpoczęciem głosowania

Czym jest Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego?

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołuje Burmistrz. Zespół obraduje na posiedzeniach otwartych. Do zadań Zespołu należy ocena formalno – prawna oraz gospodarności zgłoszonych projektów. Członkowie Zespołu uczestniczą w promocji idei Budżetu Obywatelskiego oraz udzielają mieszkańcom pomocy i informacji w kwestiach związanych z realizacją projektu. Głównym zadaniem Zespołu jest wybór projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Czym są koszty eksploatacji/koszty generowane?

Pisząc projekt musimy zastanowić się nad tym, jakie będą koszty utrzymania, np. ile będzie kosztowało utrzymanie drzewa w danym roku, a także jaki koszt będzie generował w kolejnych latach, np. ile będzie trzeba wygospodarować z budżetu miasta środków, by zadbać o plac zabaw, jego ewentualną naprawę czy opłacić animatora odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć z młodzieżą.

Jak przebiega weryfikacja projektów?

 • projekty sprawdzane są pod względem formalnym (np. liczba podpisów, wypełnienie wszystkich pól w formularzu, dane kontaktowe do autora itd.)
 • poszczególne Referaty, odpowiedzialne za ewentualną realizację danych projektów, sprawdzają czy projekty są zgodne ze Strategią Gminy, czy podany koszt szacunkowy jest właściwy
 • W razie jakichkolwiek braków, uchybień, wątpliwości UM skontaktuje się z autorami projektów, by poprawić/uzupełnić formularze
 • Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu jawnym wybiera projekty, które zostaną poddane pod głosowanie (może zmienić decyzję Referatów, jeśli okaże się, że weryfikacja została przeprowadzona błędnie)
 • pozytywnie zweryfikowane projekty zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

Gdzie szukać pomocy? 

Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Referat Organizacyjno – Prawny, Wioleta Kowalska – Lewicka tel. 58 674-54-35, bo@wladysławowo.pl

Jak wypełnić wniosek?

Tytuł projektu: Tytuł projektu powinien być krótki, ale treściwy. Łatwiej będzie go wówczas zapamiętać i promować.


Szacunkowy koszt: Jeśli oszacowanie kosztów projektu sprawiają trudności, skontaktujcie się z UM. Pomożemy Wam! Należy pamiętać, że łatwo jest pominąć, jakiś niezbędny do realizacji projektu element, np. specjalna powierzchnia pod urządzenia do fitnessu w plenerze. Nie warto wpisywać w projekcie 100 000 zł (maksymalna kwota za którą może być zrealizowany projekt), ponieważ będzie trzeba ją później uszczegółowić.

Dostępność: Nie zapomnijcie wspomnieć o dostępności projektu. Celem Budżetu Obywatelskiego jest realizowanie takich pomysłów mieszkańców, które pozwalają jak największej grupie mieszkańców brać udział w przedsięwzięciach projektowych. Pamiętajmy, że są wśród nas kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby młode, seniorzy, osoby bezrobotne, ludzie z niepełnosprawnościami itd.

Na czym może polegać i z czego wynikać modyfikacja zgłoszonego projektu? 
Ewentualne modyfikacje projektów mogą wynikać m.in. z

 • źle oszacowanych kosztów projektu,
 • wskazanego miejsca realizacji projektu (jeśli Gmina ma inne plany lub dany teren nie jest własnością Gminy)
 • dwóch projektów, które miałyby być realizowane w tym samym miejscu/podobnych projektów, które można by połączyć w jeden, dzięki czemu łatwiej będzie o większe poparcie na etapie głosowania.

Czy potrzebna jest zgoda właściciela terenu/użytkownika wieczystego terenu?
Jeżeli realizacja projektu o charakterze inwestycyjnym planowana jest na terenie, który nie należy do gminy, niezbędne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zgody właściciela/użytkownika wieczystego terenu na ewentualną realizację projektu. Zgoda powinna być podpisana przez autora projektu oraz właściciela/użytkownika wieczystego terenu.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?
Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Gminę, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych, które ostatecznie są przyjmowane do oszacowania kosztu zgłoszonego zadania.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

 

 
Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-03-15 14:45:12
Czas publikacji: 2018-03-15 14:45:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak