Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła 

 
 

Władysławowo: dostawa ciepła do budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie
Numer ogłoszenia: 400154 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, tel. 0-58 674-07-21, faks 0-58 674 54 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa ciepła do budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa ciepła do budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przu ul. Gen. J. Hallera 19.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa SZKUNER I, ul. 1000 Lecia P.P. 48, 84-120 Władysławowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 395180,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 486000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 486000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 486000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie obejmuje dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej należącej do wykonawcy, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Szkuner I we Władysławowie, do której podłączony jest budynek Urzędu Miejskiego.

 
 

Liczba odwiedzin : 436
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-10-02 14:53:40
Czas publikacji: 2013-10-02 14:53:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak