Świadczenie usług zastępstwa procesowego w zakresie postepowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postepowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot naleznego podatku VAT 

 
 

Władysławowo: świadczenie usług zastępstwa procesowego w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT
Numer ogłoszenia: 266388 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, tel. 0-58 674-07-21, faks 0-58 674 54 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług zastępstwa procesowego w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług zastępstwa procesowego w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Platanowa 15, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 196800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 196800,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Do zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami. Przepisy w zakresie podatku VAT są niezwykle skomplikowanie, a ich interpretacja ulega wielokrotnej zmianie. Stąd też celem odzyskania podatku VAT, niezbędne jest skorzystanie z bardzo wykwalifikowanej obsługi prawnej w zakresie usług prawnych, tj. zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT

 
 

Liczba odwiedzin : 538
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-08-08 14:53:11
Czas publikacji: 2014-08-08 14:53:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak