Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektrywnie 

 
  
19/12/2014    S245    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Władysławowo: Usługi związane z odpadami

2014/S 245-432493

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski we Władysławowie
Osoba do kontaktów: Barbara Zawilińska-Biernacik
84-120 Władysławowo
POLSKA
Tel.: +48 586740721
E-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl
Faks: +48 586745436

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wladyslawowo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie celem osiągnięcia w poszczególnych latach poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości co najmniej 50 % wagowo, oraz popiołu i żużlu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90510000, 90533000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 261 217,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Przepisy ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) – dalej: ustawa c.p.g. – oraz ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) – dalej: ustawa o odpadach – określają następujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) zgodnie z art. 6d ust. 1 oraz art. 6f ust. 1 ustawy c.p.g. jedyną dopuszczalną formą powierzenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest wybranie podmiotu odbierającego w drodze przetargu, do którego w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, 2) zgodnie z dyspozycją art. 9e ust. 1 ustawy c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do: a) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach, b) przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK); 3) zgodnie z zasadą bliskości (art. 20 ustawy o odpadach) odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Natomiast odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone; 4) samorząd województwa opracowując plan, o którym mowa w art. 20 ustawy o odpadach, określa szczegółowe wymagania dotyczące gospodarki odpadami oraz dokonuje podziału województwa na regiony wraz z określeniem gmin wchodzących w skład regionu i wskazaniem regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w poszczególnych regionach.Zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”, zagospodarowanie powstających w regionie odpadów komunalnych dla Regionu Północnego, w skład którego wchodzi gmina miasta Władysławowo (załącznik nr 1 do wyżej cyt. uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z 18.7.2012 poz. 2490 ze zmianami) odbywać się będzie instalacjach: — RIPOK w Czarnówku, oddalonej od gminy miasta Władysławowo o 66 km, — RIPOK w Chlewnicy, oddalonej od gminy miasta Władysławowo o 80 km, — RIPOK w Swarzewie (instalacja zapewniająca zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów), oddalonej od gminy miasta Władysławowo o 4 km. Należy podkreślić, że ustawa c.p.g. nie zawiera żadnych wymagań dotyczących udzielania zamówień publicznych obejmujących zagospodarowanie odpadów komunalnych – w tym zakresie należy zatem stosować przepisy ustawy Pzp.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP.272.31.RGK.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.23.RGK.2014 Nazwa: Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Czarnówko 34
84-351 Nowa Wieś Lęborska
POLSKA
E-mail: psipo.czarnowko@gmail.com
Tel.: +48 598624388
Faks: +48 598624388

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 400 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 261 217,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pod adresem: Departament Odwołań, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP

i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2014
 

Liczba odwiedzin : 550
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-12-19 09:17:11
Czas publikacji: 2014-12-19 09:17:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak