Komunikat o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Władysławowa 

 

  

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej we Władysławowie

z dnia  21 października 2014r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Władysławowa, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

Miejska Komisja Wyborcza zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej Władysławowa  przyzna numery zarejestrowanym listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.

 

1. Termin i miejsce losowania:

W dniu 22 października 2014r. o godz. 14:30 w  Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali konferencyjnej (sala nr 103) zostaną przyznane, w drodze losowania, numery listom komitetów wyborczych.

 

2. Kolejność losowania:

1) w pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego;

2) następnie będą losowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie określonym w pkt 1.

 

3. Tryb przeprowadzenia losowania:

1) do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu,

2) w jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów,

3) osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem,

4) wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerami i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania,

5) z przebiegu losowania sporządzony zostanie protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosowanego komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

we Władysławowie

/-/ Elżbieta Kortas

 


Liczba odwiedzin : 906
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-10-21 11:18:17
Czas publikacji: 2014-10-21 11:18:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak