Kompetencje Burmistrza  

 
 


Kompetencje Burmistrza Władysławowa:

Burmistrz  jest kierownikiem urzędu gminy/miasta (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym).  Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad: Referatem Ogólno-Organizacyjnym, Referatem Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska, Terenową Służbą Ratowniczą i OSP z terenu gminy, Centrum Kultury, Promocji i Sportu, Miejską Biblioteką Publiczną, Obroną Cywilną, Urzędem Stanu Cywilnego.

1. opracowuje wspólnie ze Skarbnikiem projekt budżetu gminyi przedkłada go Radzie Miejskiej,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. zapewnia realizację zadań gminy,
4. reprezentuje gminę na zewnątrz,
5. składa oświadczenie woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością gminy,
6. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tych sprawach wnioski i propozycje Radzie
7. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Miasta w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
8. ogłasza uchwały Rady oraz przedkłada je Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
9. załatwia wnioski posłów i senatorów oraz wnioski i interpelacje radnych
10. przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski obywateli
11. zapewnia należyte funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych
12. ustala zakresy czynności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
13. kieruje pracą urzędu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań gminy
14. nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami samorządowymi
15. gospodaruje funduszem płac w ramach ustalonego budżetu gminy
16. nadzoruje realizację budżetu
17. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
18. może upoważnić pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
19. może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta
20. wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje w zakresie działania urzędu
21. jako szef Obrony Cywilnej realizuje zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony kraju
22. Burmistrz realizując zadania gminy w szczególności współpracuje z:
a) organami administracji samorządowej i rządowej
b) jednostkami pomocniczymi gminy
c) organizacjami społecznymi i zawodowymi
d) Komisariatem Policji w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego
e) Komendantem Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Liczba odwiedzin : 1648
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2003-07-11 13:53:44
Czas publikacji: 2015-03-10 11:12:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak