Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 
 

Na podstawie art. 4 1  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Władysławowa  Zarządzeniem nr 3/2015 z dnia 13.01.2015 r. powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład komisji:

przewodnicząca komisji: Bożena Chechłacz-Twardowska,

członkowie: Stefan Klein, Danuta Grzegorczyk, Józef Selke, Tadeusz Woźniak, Wioleta Kowalska-Lewicka.

Ustawowe zadania Komisji to m.in.

  •  inicjowanie działań w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielanie rodzinom z problemami alkoholowymi pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 o reklamie i promocji wyrobów alkoholowychi art. 15 o zakazie sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • kierowanie na badanie przez biegłego osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Komisja w obecnym składzie pełni funkcje do dnia 31.12.2015 r.

Dyżury członków Komisji - spotkania motywujące osoby uzależnione do podjęcia dobrowolnego leczenia - odbywaja się we wtorki w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. gen. J. Hallera 19.

Posiedzenia Komisji w celu opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 15.30, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Hallera 19.

 

 

 

Załączniki

Gminny PRPA na 2016r. - zał do uchwały.docx

Data: 2016-05-16 15:34:57 Rozmiar: 28.32k Format: .docx Pobierz

Gminny PRPA na 2018r. - LI.666.2017.pdf

Data: 2018-04-04 09:28:05 Rozmiar: 4.96M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3839
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:20:57
Czas publikacji: 2018-04-04 09:28:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak