Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 28 stycznia 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 

 
 

 

UCHWAŁA NR IV/20/2015

Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 28 stycznia 2015r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1356, ze zmianami: Dz. U.
z 2013r., poz. 1563),  art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jedn. Dz. U. 2012 Nr 124 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami: poz. 645 i 1318;
Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072)

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 2 stycznia 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 28 stycznia 2015 roku

 

 

 

 

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA  ROK 2015

 

 

I. WSTĘP

 

            Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa – szacowanych na 1,3% Produktu Krajowego Brutto (w roku 2009 – 17,45 mld. złotych). Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych tj.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ŚWIATOWEGO śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” (wydanie z 2009 r.) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, Że konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata. Wynosi 11 litrów czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego dorosłego mieszkańca. Na całym świecie alkohol jest przyczyną 3,8% zgonów w ciągu roku (2,3 mln) oraz 4,5% DALY (Disability Adjusted Life–Years) – 69 mln. Rozmiary szkód mogą być zmniejszone przez skuteczną politykę wobec alkoholu i problemów z nim związanych. W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zmianami)

Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są organy administracji rządowej, samorządowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Blisko 14% Polaków i 4% Polek7 pije alkohol w sposób zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych.

Grupa osób najwięcej pijących (powyżej 12 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie), stanowiąca 7,3% wszystkich konsumentów napojów alkoholowych, spożywa aż 46,1% całego wypijanego alkoholu. Grupa osób mało pijących (do 1,2 litra stuprocentowego alkoholu rocznie), stanowiąca 46,9% konsumentów alkoholu, wypija tylko 4,9% całości spożywanego alkoholu. Tak duża koncentracja spożycia rodzi poważne zagrożenia zdrowotne i problemy społeczne. Mężczyźni piją średnio 3 razy więcej alkoholu niż kobiety.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Choroby występujące na tle używania alkoholu to przede wszystkim: urazy, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nowotwory, choroby układu sercowo zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno

rozrodczego i szkody prenatalne. W całej Europie picie alkoholu jest odpowiedzialne za ¼ wszystkich nagłych zgonów młodych ludzi pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. Corocznie z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu.

Alkohol etylowy zawarty w winie, piwie, jak i wódce spożywany przez kobietę w ciąży wpływa  negatywnie na rozwój płodu. Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym ze spożywaniem alkoholu przez ciężarną jest płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome, FAS). Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki picia alkoholu przez kobiety w ciąży sprawiło, że wzrosła świadomość kobiet, iż wypijanie nawet niewielkich ilości alkoholu może wywierać szkodliwy wpływ na płód (82% respondentek). Wśród najważniejszych konsekwencji życia w rodzinie z problemem alkoholowym wyróżnia się szkody: fizyczne, psychosomatyczne, psychologiczne, emocjonalne i psycho–społeczne. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym jest związane zazwyczaj z niższym statusem socjoekonomicznym, chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia i kariery zawodowej, Dodatkowo członkowie rodzin z problemem alkoholowym są grupą ryzyka, która jest szczególnie narażona na przemoc.

Badania CBOS pokazują, że w niemal co piątej polskiej rodzinie (18%) dochodzi do konfliktów z powodu nadużywania alkoholu. Z kolei w 2005 roku 8%, a 2008 roku – 5% respondentów akcentowało, że nadużywanie alkoholu przez domowników jest przyczyną konfliktów i nieporozumień w rodzinie. Częste konflikty w rodzinie relatywnie często wiążą się z nadużywaniem alkoholu.  Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym i doznające przemocy, często wymagają specjalistycznej terapii (także w życiu dorosłym) z powodu zaburzeń przystosowania i problemów psychologicznych.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

-  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

-  wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

II. Cele i priorytety

Cele powiązane ze strategią miasta Władysławowa

   - cel strategiczny 

1. Wzmacnianie lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

2. Wspieranie rodzin będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci

     i młodzieży.

3. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.

4. Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Priorytety

1. Kontynuowanie ciągłości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

2. Praca z rodziną.

3. Zapewnienie pomocy psychotraumatologicznej.

 

III. ZADANIA DO REALIZACJI

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

    uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami poprzez:

- finansowanie działalności Zespołu Informacyjno - Konsultacyjno - Edukacyjnego;

- finansowanie działalności terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym  dla młodzieży;

- organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla wybranych grup

   zawodowych ( członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

   pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci, lekarze i kuratorzy, strażnicy miejscy );

- pełnienie dyżurów przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  

   Alkoholowych, których zadaniem jest motywowanie do podjęcia leczenia, informowanie o

   możliwościach podjęcia leczenia w naszej gminie, oraz  przygotowywanie materiałów i 

   wniosków do Sądu Rodzinnego o zobowiązanie do leczenia;

- zakup materiałów informacyjno edukacyjnych;

- udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych,

- edukację publiczną - druk ulotek;

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy

    psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

    rodzinie poprzez finansowanie:

- bieżącej działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- dyżurów przy telefonie zaufania,

-  prowadzenia grupy edukacyjnej dla ofiar przemocy,

- terapii rodzinnej, terapii sprawców przemocy,

-  porad prawnych dla ofiar przemocy,

- udziału w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych,

- zakupu ulotek.

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w     

    szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

- wdrażanie i finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i

  rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów

  profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu ( Szkoły Podstawowe, 

  Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych );

- objęcie opieką pozaszkolną dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy i grup

  ryzyka poprzez:

    · finansowanie działalności świetlic środowiskowych w Chłapowie i Tupadłach i Dziennego  

        Ośrodka Pobytu dla Dzieci we Władysławowie,

    · organizowanie, w ramach wypoczynku w roku 2015, kolonii i wyjazdów dla dzieci i 

        młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz 

        niepełnosprawnych,

    · udzielanie wsparcia finansowego inicjatorom organizowania alternatywnych  form spędzania

       wolnego czasu przez dzieci i młodzież,

    · promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:   

       wspieranie  organizacji sportowych i gimnastycznych  oraz finansowanie imprez sportowo

       rekreacyjnych i sportowych zajęć poza szkolnych także w placówkach oświatowych,

    · projektowanie i rozwój oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, 

       stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku) na  terenie  gminy

       w myśl  realizacji hasła ”Przez sport do trzeźwości”,

    · dofinansowanie działalności  świetlicy we Władysławowie.

- organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych dla młodzieży,  

   mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i odbywających się bez udziału  alkoholu;

- diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień oraz badanie efektywności 

   lokalnych  działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu;

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

     rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:

- finansowanie kosztów lokalowych i funkcjonowania Klubu Abstynenta STER,

   Władysławowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- finansowanie warsztatów, kursów i szkoleń specjalistycznych,

- wspieranie działalności Klubu Abstynenta - organizowanie imprez integracyjnych, mających na

   celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

- współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w  

  obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów

   i inicjatyw społecznych,

- dofinansowanie działalności Punktu Interwencyjnego.

 

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów

    integracji społecznej.

    - wspieranie działalności CIS.

 

 

6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

     współpraca z Policją, Strażą Graniczną i służbami miejskimi .

- zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (doposażenie),

- zapewnienie dodatkowych szkoleń dla członków Komisji,

- finansowanie zleconych wywiadów środowiskowych, pokrywanie kosztów sądowych i

  kosztów wydawania opinii przez biegłych, orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu,

- finansowanie obsługi administracyjnej i księgowej,

- wspomaganie finansowe działań Policji i służb miejskich realizujących działania związane z 

   profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

 

7. Ograniczenie dostępu do alkoholu .

- opracowanie zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzedaży napojów  alkoholowych,

- kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych poprzez  upoważnionych przez

  Burmistrza członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników

  Urzędu Miejskiego, Policję, Straż Graniczną i Straż Miejską , zlecanie kontroli punktów 

  sprzedaży przez Policję,

- edukowanie sprzedawców napojów alkoholowych i kontrola rynku w zakresie przestrzegania 

   zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

 

IV. SPOSOBY REALIZACJI

1. Podmiot koordynujący i realizatorzy Programu

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań własnych gminy w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest koordynowana przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

2. Harmonogram realizacji , źródła finansowania i łączne nakłady finansowe.

Gminny Program będzie realizowany przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych planowanych w budżecie miasta, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych (100%). Rozliczenie finansowe Programu następuje przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

3. Wskaźniki monitoringu

- liczba osób korzystających z pomocy w punktach konsultacyjnych,

- liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi,

- liczba i efektywność kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

4. Sposoby sprawozdania

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu, będące integralną częścią  sprawozdania budżetowego, przedstawia Burmistrz Radzie Miejskiej Władysławowa .

 

V. Zasady wynagradzania członków komisji

     rozwiązywania problemów   alkoholowych:

-          członkom komisji przysługuje wynagrodzenie związane z uczestnictwem w pracach Komisji, w wysokości 7% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

-          członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z zadaniami wynikającymi z pracy w komisji. Rozliczenia kosztów dokonuje przewodniczący komisji.

 

            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o znowelizowaną ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

Załączniki

IV-20-2015.doc

Data: 2015-03-11 10:41:06 Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1777
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-11 10:38:09
Czas publikacji: 2015-03-11 10:43:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak