Skargi i wnioski 

 
 

SKARGI

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w czwartki po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 58 674-54-20. Sekretarz i kierownicy referatów przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargę można wnieść pisemnie, ale również ustnie do protokołu w siedzibie urzędu. Skargi nie podlegają opłacie skarbowej.

Skargi są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Skargi posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.

W  przypadku niewskazania przez skarżącego  imienia, nazwiska i adresu, skarga zostaje pozostawiona bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (zgodnie z treścią art. 239 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII - tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu;

2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

WNIOSKI

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powinien go rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w tym terminie właściwy organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioski posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.

W przypadku niewskazania przez Wnioskodawcę  imienia, nazwiska i adresu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46). .

Wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział  VIII (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Załączniki

WZÓR SKARGI.pdf

Data: 2015-03-27 19:22:54 Rozmiar: 68.65k Format: .pdf Pobierz

WZÓR WNIOSKU.pdf

Data: 2015-03-27 19:22:54 Rozmiar: 168.31k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1599
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-21 21:11:43
Czas publikacji: 2015-05-22 15:35:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak