Decyzje i postanowienia 2006 (NB) 

 
Decyzje i postanowienia 2006 (NB) 

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej stacji bazowej nr 30807 PTC, zlokalizowanej na kominie SP w Karwi - decyzja

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ul. Jakuba Myślisza jako ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Męczenników Wielkiej Wsi we Władysławowie, zlokalizowanej na działkach 71/1, 73/1, 70, 74/3, 75/2, 120/2, 76/1 w obrębie 05 Władysławowo - decyzja

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego trzech łączników ul. Geodetów we Władysławowie, o długościach odcinków

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej PTC nr 30876 przy ul. Towarowej we Władysławowie - decyzja

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego przy ul. Augustyna Dettlaffa, położonej na działkach 313/3, 294/13, 300/3, 300/4, 294/23, 294/16, 344, 278/2, 278/1, 41 we Władysławowie - decyzja

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 30827 zlokalizowanej na działce nr 22 w m. Chałupy - decyzja

Postanowienie w sprawie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie przetwórni ryb przy ul. Droga Chłapowska 4 we Władysławowie (działka nr 37/3) - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na realizacji projektu "Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo - etap I" - postanowienie

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulicy i kanalizacji deszczowej o długości 75,60m przy ul. Cichej na dzialkach nr 154/19, 152/6, 151, 111/2 w Karwi - decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego trzech łączników ul. Geodetów we Władysławowie, o długościach odcinków

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Jastarni w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z Karwi do Jastrzębiej Góry w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i pompowniami (tłocznymi) ścieków w miejscowości Łebcz i Strzelno w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej, Makowej, Chabrowej w Tupadłach - Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody "Cetniewo" poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody wraz z rurociągami technologicznymi na terenie działek nr 21/1 i 65/1, położonych we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Droga Chłapowska we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego" - postanowienie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Starowiejskiej we Władysławowie, związanej z planowaną przebudową układu wjazdowo-wyjazdowego do działki nr 22 wraz z układem dróg dojazdowych do działek przyległych - postanowienie

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na realizacji projektu "Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo - etap I" - decyzja

Decyzja RGK-7600/10/D/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.

Decyzja RGK-7600/09/D/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.

Decyzja RGK-7600/08/D/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.

Decyzja RGK-7600/07/D/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.

Decyzja RGK-7600/04/D/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.

Decyzja RGK-7600/03/D/2006 z dnia 7 czerwca 2006r.

Decyzja RGK-7600/06/D/2006 z dnia 16 czerwca 2006r.

Postanowienie RGK-7600/42/P/2006 z dnia 16 czerwca 2006r.

Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie przetwórni ryb, usytuowanej na działkach nr 29/1 i 29/2, położonych przy ul. Przemysłowej 14 we Władysławowie

Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu PPHU B.M.C. o dział odzysku białka oraz pomieszczenia magazynowe na działkach nr 29/8, 29/9 i 29/10, położonych przy ul. Przemysłowej 14 we Władysławowie

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Szkutników i śródlanej we Władysławowie

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Sztormowej w Chałupach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Starowiejskiej we Władysławowie związanej z realizacją układu wjazdowo-wyjazdowego do działki nr 22 wraz z układem dróg dojazdowych do działek przyległych

Postanowienie stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, przebiegającej przez teren działki nr 39 - ul. Droga Chłapowska oraz działki nr 27/27 - ul. Kochanowskiego we Władysławowie

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulicy Wiejskiej i Przedwiośnia w Jastrzębiej Górze

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Zielonej w Chłapowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zamontowaniu stacji radioliniowej na istniejącej wieży Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., zlokalizowanej na działce nr 308 przy ul. Gdańskiej 61 we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3317 "KARWIA" w Karwi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z Karwi do Jastrzębiej Góry w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej, Makowej, Chabrowej w Tupadłach - Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody "Cetniewo" poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody wraz z rurociągami technologicznymi na terenie działek nr 21/1 i 65/1, położonych we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Droga Chłapowska we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, przebiegającej przez teren działki nr 39 - ul. Droga Chłapowska oraz działki nr 27/27 - ul. Kochanowskiego we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Szkutników i śródlanej we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Jastarni w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 4742 "KARWIA" przy ul. Kolorowej 2 w Karwi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Sztormowej w Chałupach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni ulicy Wiejskiej i Przedwiośnia w Jastrzębiej Górze

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Jastarni (działki nr 8/62, 8/51, 8/15, 8/23 km 4) w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu od ul. 1000-lecia P.P. do ul. Żwirowej we Władysławowie przez teren działek nr 111, 112, 102/3, 469/7, 469/8, 345/4, 368/3, 368/4 w ramach projektu grupowego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Zielonej w Chłapowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i pompowniami (tłocznymi) ścieków w miejscowościach Łebcz i Strzelno w ramach projektu grupowego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Postanowienie stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Rozewskiej (droga wojewódzka nr 215) w Jastrzębiej Górze, odcinek od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyzowania z ul. Obrońców Westerplatte

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3319 "JASTRZĘBIA GÓRA 3" przy ul. Piastowskiej 14 w Jastrzębiej Górze

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3342 "JASTRZĘBIA GÓRA" na działkach nr 95/2 i 120/6 w obrębie Jastrzębia Góra oraz na działkach nr 165/2, 166, 167, 168/2 w obrębie Tupadły

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie przetwórni ryb przy ul. Droga Chłapowska 4 we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chłodni składowej w Porcie Władysławowo na działkach nr 30/21, 330/22, 330/23 i 330/26 w obrębie Władysławowo 03

Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3319 "JASTRZĘBIA GÓRA 3" przy ul. Piastowskiej 14 w Jastrzębiej Górze

Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3342 "JASTRZĘBIA GÓRA" na działkach nr 95/2 i 120/6 w obrębie Jastrzębia Góra oraz na działkach nr 165/2, 166, 167, 168/2 w obrębie Tupadły

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Rozewskiej (droga wojewódzka nr 215) w Jastrzębiej Górze, odcinek od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyzowania z ul. Obrońców Westerplatte

 

Liczba odwiedzin : 457
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2006-09-27 15:20:17
Czas publikacji: 2006-09-27 15:20:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak