Zespół Interdyscyplinarny  

 
 

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. Zespół interdyscyplinarny tworzy burmistrz powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.  Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia,  nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem Burmistrz.

Skład Zespołu:

Przewodnicząca Zespołu: Teresa Kożuchowska, tel. 693434015

członkowie: Bożena Chechłacz-Twardowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przemysław Bujak - przedstawiciel Komisariatu Policji we Władysławowie

Tadeusz Minkowski - przedstawiciel Straży Miejskiej

Danuta Topp - przedstawiciel oświaty

Dorota Jeka - przedstawiciel służby zdrowia

Gabriela Urynowicz - przedstawiciel Klubu Abstynenta "Ster" Władysławowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie

Anna Dettlaff - przedstawiciel pomocy społecznej

Halina Sońdska-Lisiecka - przedstawiciel sądu.

 

Liczba odwiedzin : 3069
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-31 19:03:30
Czas publikacji: 2015-06-15 13:03:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak