2005 rok (NB) 

 
2005 rok (NB) 

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 9 lutego 2005r.:

1. Uchwała Nr XXVII/306/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie dzierżawy terenów w trybie bezprzetargowym

2. Uchwała Nr XXVII/307/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Władysławowo działek

3. Uchwała Nr XXVII/308/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Władysławowo działek

4. Uchwała Nr XXVII/309/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

5. Uchwała Nr XXVII/310/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie dziarżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

6. Uchwała Nr XXVII/311/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie pozytywnej opinii propozycji przedstawionej przez Urząd Morski w Gdyni dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w granicach administracyjnych Miasta Władysławowo

7. Uchwała Nr XXVII/312/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ustalenia zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina - Miasto Wladysławowo jest organem prowadzącym - Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

8. Uchwała Nr XXVII/313/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/200/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

9. Obwieszczenie w sprawie opublikowania tekstu jednolitego uchwał Rady Miejskiej Władysławowa dotyczące ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

10. Rezolucja Nr 01/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r.

11. Uchwała Nr XXVII/314/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia \"Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012\" Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

12. Uchwała Nr XXVII/315/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia \"Programu Ochrony Środowiska Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012\" Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

13. Uchwała Nr XXVII/316/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

14. Uchwała Nr XXVII/317/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie likwidacji Środków specjalnych

15. Uchwała Nr XXVII/318/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, źródeł dochodów własnych oraz sposobu ich przeznaczania

16. Uchwała Nr XXVII/319/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 zał

17. Uchwała Nr XXVII/320/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 11 czerca 2003r.

18. Uchwała Nr XXVII/321/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wydawania decyzji indywiduaalnych w sprawach z zakresu administracji publiicznej

19. Oświadczenie 01/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r.

20. Uchwała Nr XXVII/322/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Władysławowa

21. Oświadczenie 02/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r.

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 9 marca 2005r.:

1. Uchwała Nr XXVIII/323/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 marca 2005r. w sprawie współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie \"Wszechnica Informacyjna Powiatu Puckiego e - NORDA\"

2. Uchwała Nr XXVIII/324/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 marca 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 23 marca 2005r.:

1. Uchwała Nr XXIX/325/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat adiacenckich

2. Uchwała Nr XXIX/326/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

3. Uchwała Nr XXIX/327/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

4. Uchwała Nr XXIX/328/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie dzierżawy e trybie przetargowym terenu działki

5. Tekst Uchwały Nr XXIX/329/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego, oznaczonego symbolem CHP-3, obszaru działke nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie

6. Uchwała Nr XXIX/330/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

7. Uchwała Nr XXIX/331/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Puck w zakresie dotacji udzielanej na wychowanków uczęszczających do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Puck, będących mieszkańcami Gminy Władysławowo

8. Uchwała Nr XXIX/332/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na budowę drogi wojewódzkiej 216 wraz z robotami towarzyszącymi

9. Uchwała Nr XXIX/333/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do realizacji, określenia zakresu rzeczowego i organizacji przedsięwzięcia \"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XXIX/334/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie finansowania kanalizacji deszczowej ujętej w zakresie przedsięwzięcia \"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego\" Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

11. Uchwała Nr XXIX/335/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania budżetu za 2004 rok

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20 kwietnia 2005r.:

1. Uchwała Nr XXX/336/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XXX/337/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3. Uchwała Nr XXX/338/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XXX/339/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przejęcia poprzez nieodpłatne zrzeczenie prawa użytkowania wieczystego działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XXX/340/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

6. Uchwała Nr XXX/341/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy w trybie bezprzetargowym terenu działki

7. Uchwała Nr XXX/342/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działki

8. Uchwała Nr XXX/343/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działki

9. Uchwała Nr XXX/344/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w regulaminie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których gmina - miasto Władysławowo jest organem prowadzącym Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XXX/345/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej \"Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012

11. Uchwała Nr XXX/346/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej \"Program Ochrony Środowiska Miasta Władysławowa na lata 2005 - 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 - 2012\"

12. Uchwała Nr XXX/347/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

13. Uchwała Nr XXX/348/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany statutu Biura Promocji Miasta Władysławowa

14. Uchwała Nr XXX/349/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie statutu samorzadu mieszkańców dzielnicy Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

15. Uchwała Nr XXX/350/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie statutu samorzadu mieszkańców Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

16. Uchwała Nr XXX/351/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25 maja 2005r.:

1. Uchwała Nr XXXI/352/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Władysławowo działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XXXI/353/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3. Uchwała Nr XXXI/354/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XXXI/355/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XXXI/356/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie pozytywnej opinii propozycji przedstawionej przez Urząd Morski w Gdyni dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w granicach administracyjnych Miasta Władysławowo Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XXXI/357/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

7. Uchwała Nr XXXI/358/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie ul. Morska 1, w Technikum

8. Uchwała Nr XXXI/359/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

9. Uchwała Nr XXXI/360/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy w trybie bezprzetargowym terenu działki

10. Uchwała Nr XXXI/361/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego na terenie administracyjnym Gminy Miasta Władysławowa Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29 czerwca 2005r.:

1. Uchwała Nr XXXII/362/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w regulaminie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzinydoraźnych zastępstw nauczycieli, warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których gmina - miasto Władysławowo jest organem prowadzącym

2. Uchwała Nr XXXII/363/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały określającej zakres rzeczowy i organizacyjny przedsięwzięcia \"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego\" Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3.Uchwała Nr XXXII/364/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Władysławowo, uchwalonego uchwałą nr XXI/235/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 2 sierpnia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XXXII/365/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XXXII/366/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XXXII/367/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

7. Uchwała Nr XXXII/368/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

8. Uchwała Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

9. Uchwała Nr XXXII/370/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zamiany działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XXXII/371/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

11. Uchwała Nr XXXII/372/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą - Miasta Władysławowa a Gminą Maków Podhalański

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31 sierpnia 2005r.:

1. Uchwała Nr XXXIII/373/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Władysławowa do przedłużenia dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

2. Uchwała Nr XXXIII/374/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

3. Uchwała Nr XXXIII/375/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę

4. Uchwała Nr XXXIII/376/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę

5. Uchwała Nr XXXIII/377/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działki

6. Uchwała Nr XXXIII/378/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

7. Uchwała Nr XXXIII/379/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działki

8. Uchwała Nr XXXIII/380/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym terenu działki

9. Uchwała Nr XXXIII/381/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie administracyjnym Gminy Miasta Władysławowa Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XXXIII/382/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

11. Uchwała Nr XXXIII/383/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały określającej zakres rzeczowy i organizacyjny przedsięwzięcia \"Uporządmowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego\" Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

12. Uchwała Nr XXXIII/384/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

13. Uchwała Nr XXXIII/385/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości

14. Uchwała Nr XXXIII/386/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/313/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzeda ży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

15. Uchwała Nr XXXIII/387/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

16. Uchwała Nr XXXIII/388/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/142/2004 z dnia 27 lutego 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

17. Uchwała Nr XXXIII/389/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie pozytywnej opinii przebiegu granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza i lądu Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 12 października 2005r.:

1. Uchwała Nr XXXIV/390/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XXXIV/391/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3. Tekst Uchwały Nr XXXIV/392/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Władysławowo działki Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Tekst uchwały Nr XXXIV/393/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Władysławowo działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Tekst Uchwały Nr XXXIV/394/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie zamiany działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XXXIV/395/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działek Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

7. Uchwała Nr XXXIV/396/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży udziału we współwłasności gruntu Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

8. Uchwała Nr XXXIV/397/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

9. Uchwała Nr XXXIV/398/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni

10. Tekst Uchwały Nr XXXIV/399/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

11. Uchwała Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/129/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30 listopada 2005r.:

1. Uchwała Nr XXXV/401/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki

2. Uchwała Nr XXXV/402/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki

3. Uchwała Nr XXXV/403/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

4. Uchwała Nr XXXV/404/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działki

5. Uchwała Nr XXXV/405/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

6. Uchwała Nr XXXV/406/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, terenów działek

7. Uchwała Nr XXXV/407/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenów

8. Uchwała Nr XXXV/408/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

9. Uchwała Nr XXXV/409/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

10. Uchwała Nr XXXV/410/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

11. Uchwała Nr XXXV/411/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działek

12. Uchwała Nr XXXV/412/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz miny Miasto Władysławowo działek

13. Uchwała Nr XXXV/413/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu działek

14. Tekst Uchwały Nr XXXV/414/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat adiacenckich

15. Tekst Uchwały Nr XXXV/415/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy Władysławowa

16. Tekst Uchwały Nr XXXV/416/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa

17. Uchwała Nr XXXV/417/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

18. Tekst Uchwały Nr XXXV/418/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

19. Tekst Uchwały Nr XXXV/419/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

20. Tekst Uchwały Nr XXXV/420/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

21. Tekst Uchwały Nr XXXV/421/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

22. Tekst Uchwały Nr XXXV/422/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

23. Tekst Uchwały Nr XXXV/423/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego

24. Tekst Uchwały Nr XXXV/424/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

25. Tekst Uchwały Nr XXXV/425/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów załączników obowiązujących podatników na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

26. Uchwała Nr XXXV/426/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/398/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 października 2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni

27. Tekst Uchwały Nr XXXV/427/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/158/2004 z dnia 27 lutego 2004r.

28. Tekst Uchwały Nr XXXV/428/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/162/2004 z dnia 27 lutego 2004r.

29. Tekst Uchwały Nr XXXV/429/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok

30. Uchwała Nr XXXV/430/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie Karty Wieloletniej Współpracy Gminy-Miasta Władysławowa z Organizacjami Pozarządowymi lata 2006-2008 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

31. Uchwała Nr XXXV/431/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Władysławowa

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 21 grudnia 2005r.:

1. Tekst Uchwały Nr XXXVI/435/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa

2. Tekst Uchwały Nr XXXVI/436/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006r.

3. Tekst Uchwały Nr XXXVI/437/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Władysławowo na 2006r.

4. Tekst Uchwały Nr XXXVI/438/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie Budżetu Miasta Władysławowa na rok 2006.

5. Tekst Uchwały Nr XXXVI/440/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 listopada 2005r. na działalność Burmistrza Miasta
 

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2006-03-13 12:09:47
Czas publikacji: 2006-03-13 12:09:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak