2006 rok (NB) 

 
2006 rok (NB) 

Załączniki do uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej pok. 205.

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25 stycznia 2006r.:

1. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/442/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/443/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym

3. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/444/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie pozytywnej opinii propozycji przebiegu granicy pasa ochronnego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Władysławowo

4. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/445/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WCH - 2

5. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/446/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/153/2004 z dnia 27 lutego 2004r.

6. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/447/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina - Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym

7. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/448/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego we Władysławowie, ul. Morska 1

8. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/449/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania

9. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXVIII/450/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyboru Miejskiego Zespołu Grantowego


Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 1 marca 2006r.:

1. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/451/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/452/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej bezprzetargowej

3. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/453/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej bezprzetargowej

4. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/454/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego poza targowiskami na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo

5. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/455/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie uchyleniu uchwały nr XIII/98/95 z dnia 24 sierpnia 1995r.

6. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/456/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2

7. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/457/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu

8. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/458/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Władysławowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

9. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/459/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

10. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/460/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni

11. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/461/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 326/2006 Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 30 stycznia 2006r.

12. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/462/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 grudnia 2005r. na działalność Burmistrza Miasta

13. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXIX/463/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 stycznia 2006r. na działalność Burmistrza Miasta


Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31 marca 2006r.:

1. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/464/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania budżetu za 2005 rok

2. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/465/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

3. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/466/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

4. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/467/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie projektu \"Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo - etap I\" w ramach ZPORR Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.1. - Obszary wiejskie

5. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/468/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

6. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/469/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zamiany działek

7. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/470/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wniosekim o nieodpłatne przekazanie na rzezcz Gminy Władysławowo działki

8. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/471/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zamiany działek

9. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/472/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

10. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/473/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie opinii pozytywnej propozycji przebiegu granicy pasa ochronnego w garnicach administracyjnych Gminy Miasta Władysławowo

11. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/474/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

12. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XL/475/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych


Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 kwietnia 2006r.:

1. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/476/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

2. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/477/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

3. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/478/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetagowej działki

4. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/479/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 245/2, 242/1, 242/2, 242/3, 242/5 oraz części działki nr 242/28 karta mapy 3 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie

5. Tekst Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/480/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WS-1

6. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/481/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dpo firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej \"Abruko\"

7. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/482/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 1 we Władysławowie

8. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/483/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów akoholowych

9. Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Nr XLI/484/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu


Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31 maja 2006r.:

1. Tekst Uchwały Nr XLII/485/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia porozumienia dot. współdziałania Gminy Miasta Władysławowa i Powiatu Puckiego w ramach programu - Wdrożenie pilotażowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach atrakcyjnych turystycznie, położonych na terenach nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

2. Tekst Uchwały Nr XLII/486/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006.

3. Tekst Uchwały Nr XLII/487/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/220/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 02 czerwca 2004r.

4. Uchwała Nr XLII/488/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki

5. Uchwała Nr XLII/489/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działkę

6. Uchwała Nr XLII/490/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działkę

7. Uchwała Nr XLII/491/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki

8. Uchwała Nr XLII/492/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę

9. Tekst Uchwały Nr XLII/493/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 31 maja 2006r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej Władysławowa

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29 czerwca 2006r.:

1. Uchwała Nr XLIII/494/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

2. Uchwała Nr XLIII/495/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

3. Uchwała Nr XLIII/496/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zamiany działek

4. Uchwała Nr XLIII/497/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup kardiomonitora dla Szpitala w Pucku

5. Uchwała Nr XLIII/498/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

6. Uchwała Nr XLIII/499/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego we Władysławowie, ul. Morska 1


Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26 lipca 2006r.:

1. Uchwała nr XLIV/503/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WS-3

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13 września 2006r.:

1. Uchwała nr XLV/504/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

2. Uchwała nr XLV/505/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie przeniesienia prawa własności gruntów w formie zamiany pomiędzy Gminą Władysławowo a Skarbem Państwa

3. Uchwała nr XLV/506/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie zamiany działek

4. Uchwała nr XLV/507/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie zmiany postanowień zawartych w umowach oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

5. Uchwała nr XLV/508/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie wykupu od Skarbu Państwa na własność Gminy Władysławowo

6. Uchwała nr XLV/509/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego kosztów kwalifikowanych projektu w ramach Typu I \"Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej\"

7. Uchwała nr XLV/510/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiajacych uzyskanie świedectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007

8. Uchwała nr XLV/511/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie projektu p.n. \"Wszechnica informatyczna Powiatu Puckiego e-NORDA\" w ramach ZPORR, Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurejcyjności regionów, Działanie 1.5 - Społeczeństwo informacyjne

9. Uchwała nr XLV/512/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Władysławowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa obiektów sportowych \"Żwirownia\" we Władysławowie do kwoty 300 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia w formie \"WEKSLA IN BLANCO\"

10. Uchwała nr XLV/513/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Władysławowa pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej Władysławowa

11. Treść Uchwały nr XLV/514/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem WT-3 we Władysławowie w rejonie ulic Droga Chłapowska, Parkowa, Harcerska, Nawigacyjna

12. Treść Uchwały nr XLV/515/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego O-2

13. Treść Uchwały nr XLV/516/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego O-3

14. Treść Uchwały nr XLV/517/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K-4

15. Treść Uchwały nr XLV/518/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-1

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26 września 2006r.:

1. Uchwała nr XLVI/519/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 26 września 2006r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Puckiego

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 11 października 2006r.:

1. Uchwała nr XLVII/520/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

2. Uchwała nr XLVII/521/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie zamiany działek

3. Uchwała nr XLVII/522/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie zamiany części działek

4. Uchwała nr XLVII/523/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki

5. Uchwała nr XLVII/524/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa

6. Uchwała nr XLVII/525/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy Władysławowa

7. Treść Uchwały nr XLVII/526/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8. Uchwała nr XLVII/527/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskania świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007

9. Uchwała nr XLVII/528/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 11 października 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu \"Pomoc stypendialna dla uczniów ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie na rok szkolny 2006/2007\"

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25 października 2006r.:

1. Uchwała nr XLVIII/529/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

2. Uchwała nr XLVIII/530/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok

3. Uchwała nr XLVIII/531/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

4. Uchwała nr XLVIII/532/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu

5. Uchwała nr XLVIII/533/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działek

6. Uchwała nr XLVIII/534/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki

7. Uchwała nr XLVIII/535/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej

8. Uchwała nr XLVIII/536/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki

9. Uchwała nr XLVIII/537/2006 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej część działki
 

Liczba odwiedzin : 778
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2006-11-28 08:40:06
Czas publikacji: 2006-11-28 08:40:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak