2007 rok (NB) 

 
2007 rok (NB) 

Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia z tytułu inkasa tej opłaty

2. Treść UCHWAŁY Nr IV/29/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Władysławowo na 2007r.

3. Treść UCHWAŁY Nr IV/30/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007r.

4. Treść UCHWAŁY Nr IV/38/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie współdziałania z Powiatem Puckim oraz planu prac społecznie użytecznych na rok 2007

5. Treść UCHWAŁY NR IV/39/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Promocji Miasta Władysławowa

6. Treść UCHWAŁY NR IV/40/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie poszerzenia zakresu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie

7. Treść UCHWAŁY Nr IV/41/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Właścicieli Działek oraz Zagospodarowania Terenu - \"Ostrowo\"


Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 lutego 2007r.:

1. Tekst UCHWAŁY NR V/42/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA Z DNIA 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany załącznika w uchwale budżetowej nr III/26/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2006r.

2. Tekst UCHWAŁY NR V/43/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia z tytułu inkasa tej opłaty.

3. Tekst UCHWAŁY NR V/44/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Janusch jako przedstawiciela do Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "NORDA"

4. Tekst Uchwały nr V/46/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WCH-1

5. Tekst Uchwały nr V/47/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem K-2

6. Tekst Uchwały nr V/48/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem K-3

7. Tekst Uchwały nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem CHP-6

8. Tekst Uchwały Nr V/50/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym

9. Tekst Uchwały Nr V/51/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym

10. Tekst Uchwały Nr V/52/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym

11. Tekst Uchwały Nr V/53/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przeznaczyenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę


Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 marca 2007r.:

1. Tekst Uchwały VI/59/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007r. w sprawie nabycia udziału w MPWiK EKOWIK sp. z o.o. we Władysławowie

2. Tekst Uchwały VI/60/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Abruko"

3. Tekst Uchwały NR VI/61/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Morskiego na terenie gminy Władysławowo

4. Tekst Uchwały Nr VI/62/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Promocji we Władysławowie

5. Tekst Uchwały Nr VI/63/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy w roku 2007, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina - Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym.

6. Tekst Uchwały nr VI/64/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczony symbolem WT-5

7. Tekst Uchwały nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5

8. Tekst Uchwały nr VI/66/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego T-1

9. Tekst Uchwały Nr VI/70/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

10 . Tekst Uchwały Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu usuwania azbestu.

11. Tekst Uchwały NR VI/72/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie nie uwzględnienia wezwania do uchylenia Uchwał Rady Miasta Władysławowa wniesionego przez Panią Małgorzatę Golec.


Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25 kwietnia 2007r.:

1. Tekst UCHWAŁY Nr VII/73/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Abruko"

2. Tekst UCHWAŁY nr VII/74/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK z siedzibą we Władysławowie kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) zł. w zamian za 400 (czterysta) nowo utworzonych udziałów po 500 zł. każdy

3. Tekst UCHWAŁY NR VII/79/2007 Rady Miasta Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie administracyjnym miasta Władysławowa

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30 maja 2007r.:

1. Tekst UCHWAŁY NR VIII/82/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Puckiego na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku poprzez ograniczenie jego działalności

2. Tekst UCHWAŁY Nr VIII/83/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007.

3. Tekst UCHWAŁY Nr VIII/84/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przekazanie z budżetu Gminy-Miasta Władysławowa kwoty 29.000 zł

4. Tekst Uchwały Nr VIII/87/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Władysławowa

5. Tekst Uchwały Nr VIII/88/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej jako uzupełnienie do przyległej nieruchomości, działkę nr 539/1 o powierzchni 88m2

6. Tekst UCHWAŁY Nr VIII/89/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych

7. Tekst Uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2007r. na działalność Burmistrza Miasta


Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 czerwca 2007r.:

1. Tekst UCHWAŁY NR IX/92/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych

2. Tekst UCHWAŁY Nr IX/93/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kąpieliska Morskiego na terenie gminy Władysławowo

3. Tekst Uchwały Nr IX/94/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działki nr 147/1 o powierzchni 340m2 , nr 147/2 o powierzchni 254m2 o powierzchni łącznej 594m2, będące własnością Gminy Władysławowo

4. Tekst Uchwały Nr IX/95/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działkę nr 93/13 o powierzchni 751m2 będącą własnością Gminy Władysławowo

5. Tekst Uchawały Nr IX/96/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działek nr 416/2, nr 460/2 o powierzchni 42m2 położonych we Władysławowie

6. Tekst Uchwały nr IX/98/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem R-1

7. Tekst Uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 czerwca 2007r. na działalność Burmistrza Miasta


Uchwały podjęte na X Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31 lipca 2007r.:

1. Tekst Uchwały Nr X/103/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia \"Raportu z wykonania programu ochrony środowiska i sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Władysławowa\".


Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 października 2007r.:

1. UCHWAŁA NR XII/121/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

2. UCHWAŁA NR XII/122/ 2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

3. UCHWAŁA NR XII /123/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

4. UCHWAŁA NR XII/124/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

5. UCHWAŁA NR XII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego

6. UCHWAŁA NR XII /126/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego

7. UCHWAŁA NR XII/127/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa

8. U C H W A Ł A Nr XII/128/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy Władysławowa.
- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/128/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r.

9. U C H W A Ł A Nr XII/129/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa.
- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/129/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r.

10. UCHWA Nr XII/129A/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie umorzenia zaległości kary administracyjnej naliczonej decyzją Burmistrza Miasta Władysławowo nr RGK-7121/D/07/2/06 z dnia 6 marca 2006r. w związku z nielegalną wycinką 6 drzew bez wymaganego zezwolenia z terenu Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotować Olimpijskich \"Cetniewo\" we Władysławowie przy ul. Żeromskiego 52 w wysokości 159.770,02 zł.

11. U C H W A Ł A NR XII/130/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok.

12. UCHWAŁA Nr XII/131/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Terenowej Służby Ratowniczej

13. UCHWAŁA NR XII/132/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji, określenia zakresu rzeczowego i organizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo"
- UCHWAŁA NR XII/133/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie przekazania spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK z siedzibą we Władysławowie kwoty 300.000,00 zł. ( trzysta tysięcy złotych) w zamian za 600 (sześćset) nowoutworzonych udziałów po 500,00 zł. każdy

15. UCHWAŁA NR XII/134/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Władysławowie
- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/134/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r.

16. U c h w a ł a Nr XII/135/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki nr 29/1 k.m. 7 o pow. 50 m2, położonego w Jastrzębiej Górze przy ulicy Królewska-Polna

17. Uchwała Nr XII/136/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, stanowiącej działkę nr 97/2 o powierzchni 200m2

18. UCHWAŁA NR XII/137/2007 Rady Miasta Władysławowa z 24 października 2007r. w sprawie zniesienia z wykazu nazw urzędowych nazw miejscowości na terenie administracyjnym miasta Władysławowa.

19. U C H W A Ł A Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądów powszechnych na kadencję 2008-2011


Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 listopada 2007r.:

1. U C H W A Ł A Nr XIII/142/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007.

2. UCHWAŁA NR XIII/143/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa.

3. U C H W A Ł A NR XIII/144/2007 RADY MIASTA WŁADYSŁAWOWA z dnia listopada 2007r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Władysławowie

4. UCHWAŁA Nr XIII/145/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zawiadomienia Skarbnika Miasta Władysławowa i Sekretarza Miasta Władysławowa o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej Władysławowa w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

5. UCHWAŁA XIII/146/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 z dnia 23 listopada 2006r. Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

6. UCHWAŁA NR XIII/147/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie

7. Uchwała Nr XIII/148/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę nr 82/1 o powierzchni 407m2, położoną w obrębie 03 Władysławowo, karta mapy 2

8. Uchwała Nr XIII/149/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, usytuowanego na terenie części działek nr 416/2, nr 460/2, obręb 04, mapa 5

9. UCHWAŁA NR XIII/150/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/130/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19 grudnia 2007r.:

1. UCHWAŁA NR XIV/151/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa na rok 2008

2. U C H W A Ł A Nr XIV/152/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 i przeniesień między działami

3. UCHWAŁA Nr XIV/153/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

4. UCHWAŁA NR XIV/154/2007 Rady Miasta Władysławowa z 19 grudnia 2007r. w sprawie naliczenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej

5. U c h w a ł a Nr XIV/155/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Władysławowo

6. U c h w a ł a Nr XIV/156/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działek stanowiącej własności Gminy Władysławowo

7. U c h w a ł a Nr XIV/158/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki nr 493/7, położonej w Ostrowie

8. U c h w a ł a Nr XIV/159/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Władysławowa

9. UCHWAŁA NR XIV/160/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia składu Miejskiego Zespołu Grantowego

10. UCHWAŁA NR XIV /161/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWA z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mieście Władysławowo

11. U C H W A Ł A Nr XIV/162/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia Panu Adamowi Drzeżdżon - Burmistrzowi Miasta Władysławowa pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej Władysławowa

12. U C H W A Ł A NR XIV/163/2007 RADY MIASTA WŁADYSŁAWOWA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Władysławowie
 

Liczba odwiedzin : 841
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2008-01-31 15:14:14
Czas publikacji: 2008-01-31 15:14:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak