Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 
 

Władysławowo: zaciągnięcie kredytu bankowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Numer ogłoszenia: 273000 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197138 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, tel. 0-58 674-07-21, faks 0-58 674 54 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zaciągnięcie kredytu bankowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 725.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynku administracyjnego na budynek usłygowy przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie, z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zaciągnięcie kredytu bankowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 142264,12

 • Oferta z najniższą ceną: 142264,12 / Oferta z najwyższą ceną: 142264,12

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Bank Ochrony Środowiska S.A. jest jedynym bankiem, który może udzielić kredytu z linii kredytowej EBI/CEB

 
 

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2012-07-27 08:31:53
Czas publikacji: 2012-07-27 08:31:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak