Kwalifikacja wojskowa 2018 gmina Władysławowo 

 

 

 Kwalifikacja Wojskowa 2018

 Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r., kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest - ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym
do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają:

 

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994÷1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1997÷1998, które:

a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1993÷1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 

1. Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi miasta (osobie upoważnionej):

a)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b)    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

a)    posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej.

 

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

a)    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

b)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Organizatorem kwalifikacji wojskowej są terenowe organy administracji samorządowej – urzędy miast oraz starostwa powiatowe.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, z racji odpowiedzialności terytorialnej uczestniczyć będzie w kwalifikacjach wojskowych organizowanych przez:

Urząd Miasta Gdynia

Urząd Miasta Sopot

Starostwo Powiatu Wejherowskiego

Starostwo Powiatu Puckiego

Starostwo Powiatu Kartuskiego

 

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie (dotyczy osób wezwanych z terenu Gminy Władysławowo) proszę niezwłocznie skontaktować się
z Zespołem ds. Bezpieczeństwa Ludności, Spraw Wojskowych i Obronnych Urzędu Miejskiego we Władysławowie w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa
tel. 58 674 54 52 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Na terenie administracyjnym Powiatu Puckiego funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska w terminie od 04.04 ÷ 26.04.2018 roku (17 dni roboczych w godz. 08.00 ÷15.30)
przy czym: dla gminy Władysławowo wyznaczono termin:

a)    mężczyźni na 06, 09, 10 kwietnia,

b)   kobiety na 26 kwietnia 2018 roku

 

Powiatowa Komisja Lekarska w PUCKU
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Lipowa 3 c, Puck

  

Wszelkie zapytania dotyczące kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Władysławowo proszę kierować do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ludności, Spraw Wojskowych
i Obronnych Urzędu Miejskiego we Władysławowie  tel. 58 674 54 52  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

  

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2254);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944);

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.).

 

 

Załączniki

Kwalifikacja 2018.pdf

Data: 2018-02-15 11:45:45 Rozmiar: 355.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 754
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Nowak
Czas wytworzenia: 2018-02-15 11:45:45
Czas publikacji: 2018-02-15 11:45:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak