Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 

 
 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Od 16 czerwca 2016 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Głównym elementem nowelizacji jest wprowadzenie zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Informacja sektora publicznego -  każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Władysławowie bip.wladyslawowo.pl
 • udostępniona na oficjalnej stronie internetowej Miasta Władysławowo www.wladyslawowo.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
 • poprzez platformę e-PUAP: Wladyslawowo/skrytka
 • e-mailem na adres informacja.publiczna@wladyslawowo.pl

Wniosek winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli już jest udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 

Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym należy wskazać okres przez który Urząd Miejski będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni Urząd Miejski zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dania złożenia tego wniosku.

 

Urząd Miejski we Władysławowie, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski we Władysławowie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski we Władysławowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Urząd Miejski we Władysławowie nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Miejskiego Władysławowa

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego Władysławowa;
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Zakres odpowiedzialności Urzędu Miejskiego we Władysławowie

Urząd Miejski we Władysławowi nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, w tym za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim we Władysławowie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które były brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio (w celu) związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, Urząd Miejski we Władysławowie może nałożyć opłatę uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352

 

 

Załączniki

sugerowany wzór wniosku.doc

Data: 2018-06-11 13:57:13 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 662
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2018-06-11 13:57:13
Czas publikacji: 2018-06-11 14:03:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak