ROP.ZO.12.2018 Wyłonienie personelu zarządzającego projektem w osobach Koordynator projektu oraz Specjalista ds. wdrażania projektu, monitoringu, sprawozdawczości i finansów dla zadań zapisanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
 

Nr zapytania ofertowego: ROP.ZO.12.2018 

Zapytanie ofertowe

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zamawiającego

Gmina Władysławowo

ul. Gen. J. Hallera 19

84-120 Władysławowo

NIP 587-158-44-26

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie personelu zarządzającego projektem w osobach  Koordynator projekty oraz Specjalista ds. wdrażania projektu, monitoringu, sprawozdawczości i finansów  dla zadań  zapisanych we wniosku o dofinasowanie realizacji projektu w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający wymaga, aby personel zarządzający projektem wyłoniony w drodze postępowania, posiadał min.:

  • 5 letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad projektami dofinansowanymi z EFS, kierownik / koordynator projektu dofinansowanego z EFS z zakresu edukacji dla Koordynatora Projektu.
  • 3 letnie doświadczenie w realizacji, podobnych działań w projektach dofinansowanych z EFS dla Specjalista ds. wdrażania projektu, monitoringu, sprawozdawczości i finansów

Do obowiązków personelu zarządzającego projektem należy:

  • Koordynator projektu: kierowanie pracami personelu zarządzającego, organizacja merytoryczna wszystkich działań przewidzianych w projekcie m.in. podział obowiązków, nadzór nad realizacją projektu w zakresie realizacji przewidzianych form wsparcia oraz realizacji budżetu, harmonogramu, założonych wskaźników, sporządzania wniosków
    o płatność i ich weryfikacja, kontakt z grupą sterującą, instytucją zarządzającą.
  • Specjalista ds. wdrażania projektu, monitoringu, sprawozdawczości i finansów należy: organizacja (we współpracy z dyrekcją przedszkola) funkcjonowania przedszkola, procesu rekrutacji i promocji, zakup wyposażenia, sporządzanie wniosków o płatność, nadzór realizacji (w koordynacji z dyrekcją Przedszkola – dotyczy nadzoru nad treścią zadań i realizacją podstawy programowej) przez nauczycieli w przedszkolu wszystkich określonych przez projekt działań itp., sporządzanie wniosków o płatność, weryfikacja dokumentów księgowych.

Projekt pn. „Zaczynamy od przedszkola!  Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w gminie Władysławowo” obejmuje wsparcie 110 dzieci w wieku przedszkolnym, 20 nauczycieli oraz 6 rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Władysławowo. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Władysławowo. Osiągnięcie celów nastąpi poprzez: adaptacje pomieszczeń budynku we Władysławowie, zakup wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne, realizacje zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie nauczycieli, wsparcie szkoleniowe rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

 Projekt realizowany będzie od  1 października 2018r. do 30 czerwca 2020r., a jego wartość ogółem wyniesie: 2.770.692,54 zł, z czego dofinansowanie to 2.355.088,66 zł

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadanych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1) oraz Oferty Wykonawcy (załącznik nr 2).

Na żądanie Zamawiającego oferent zobligowany będzie również do dostarczenia dokumentów potwierdzających, doświadczenie w kierowaniu projektami z RPO na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

4. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa brutto oraz doświadczenie.

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

a)      cena – waga 70%

b)      doświadczenie w kierowaniu / zarządzaniu projektami RPO 2014-2020 – waga 30%

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Waga: 70%

Sposób oceny (opis sposobu przyznawania punktacji):

Punkty przyznawane za kryterium „cena oferty brutto” będą przyznawane
wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 90

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co – cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena oferty brutto” wynosi 70.

Waga: 30%

Sposób oceny: doświadczenie w kierowaniu projektami z RPO na przestrzeni ostatnich pięciu lat:

  • 1 projekt – 0 pkt
  • 2 projekty 10 pkt
  • 3 projekty – 20 pkt
  • 4 i więcej – 30 pkt

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena ofertybrutto” wynosi 30.

 

7. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2018r. do godz. 17.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

 

10. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo lub przesłać na adres e-mail: zo.rop@wladyslawowo.pl nie później niż do dnia 18.10.2018r. do godz. 17.00. Ofertę należy oznaczyć nr zapytania ofertowego: ROP.ZO.12.2018

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Minkowska, tel. 58 674-54-80

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienie postepowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia.

 

Data, 11 października 2018r.    

 

Załączniki

ROP.ZO.12.2018 z dn. 12.10.2018r..pdf

Data: 2018-10-12 12:24:14 Rozmiar: 943.76k Format: .pdf Pobierz

Załącznik 2.doc

Data: 2018-10-12 12:24:14 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

Załącznik 1.doc

Data: 2018-10-12 12:24:14 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Umowa do ROP.ZO.12.2018.docx

Data: 2018-10-12 12:24:14 Rozmiar: 18.25k Format: .docx Pobierz

Protokól ROP.ZO.12.2018.pdf

Data: 2018-10-29 15:46:25 Rozmiar: 937.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 215
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-10-12 12:24:14
Czas publikacji: 2018-10-29 15:46:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak