eko portal 

 

 

W związku z art. 23 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) Urząd Miejski we Władysławowie publikuje w Internecie, na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl karty informacyjne przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Gminy Władysławowo. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1249).

 
 

Liczba odwiedzin : 1037
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2013-12-09 10:57:05
Czas publikacji: 2016-02-11 09:03:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak