Realizacja zadań publicznych Gminy Władysławowo z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw „Małe Granty” 

 
 

Realizacja zadań publicznych Gminy Władysławowo z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw „Małe Granty”

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 450), zwanej dalej ustawą na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zlecenie zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
    10 000 zł,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Władysławowa tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018r. poz. 2055)

Ofertę należy złożyć  co najmniej  z półtoramiesięcznym wyprzedzeniem.

W przypadku ofert składanych na podstawie art. 19 a ww. ustawy oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego), a całość zadania powinna być realizowana na terenie Gminy Władysławowo.  

Burmistrz Władysławowa uznając celowość, podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez dany podmiot, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Oferta zamieszczana jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

 

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi prosimy składać na adres:

Urząd Miejski we  Władysławowie

Ul. Gen. J. Hallera 19

84-120 Władysławowo

Z dopiskiem: „Mały Grant” – uwagi do oferty

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej opinii oraz uznaniu celowości realizacji zadania Gmina Władysławowo przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego.

Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018r. poz. 2055)

 

Załączniki

od 1.03.2019r. mały grant-oferta i sprawozdanie.pdf

Data: 2019-03-04 13:54:46 Rozmiar: 655.54k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 508
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2018-03-07 11:41:27
Czas publikacji: 2019-03-04 14:03:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak