Rada Miejska Władysławowa  

 
 

Rada jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje sie w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej (art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W skład Rady Miejskiej w gminach do 20.000 mieszkańców wchodzi 15 radnych.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Zgodnie ze statutem Władysławowa Rada Miejska Władysławowa wybiera 2 wiceprzewodniczących Rady.  

Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Adam Białas, a Wiceprzewodniczącymi Radna Dorota Jeka i Anna Kollek.
Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest  organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący zwołuje sesje rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwyczajowo sesje Rady Miejskiej Władysławowa odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godz. 12.00, z przerwą w okresie wakacji letnich (lipiec).

Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 17780
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Beata Jamros
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-11 08:02:58
Czas publikacji: 2018-11-23 07:58:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak