Wybory Sołtysów w Gminie Władysławowo zarządzone na dzień 24 marca 2019r. 

 

Wybory Sołtysów  Gminy Władysławowo
zaplanowane na dzień 24 marca 2019r.

Burmistrz Władysławowa,  Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. zarządza wybory Sołtysów w Gminie Władysławowo w sołectwach: Chałupy, Chłapowo, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo i Karwia.

Terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Statucie Sołectwa określa kalendarz wyborczy.

KALENDARZ WYBORCZY

do 5 lutego 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Burmistrza Władysławowo o terminie wyborów Sołtysów Gminy Władysławowo i ogłoszenia kalendarza wyborczego

do 5 marca 2019r.

Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa – w pok. nr  207 Urzędu Gminy Władysławowo

do 8 marca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o zarejestrowanych kandydatach  na Sołtysa w poszczególnych Sołectwach wraz z adresami lokali wyborczych.

do 14 marca 2019r.

Upływa termin do zgłaszania kandydatów na członków Gminnych (Sołeckich) Komisji Wyborczych

do 15 marca 2019r.

Sporządzenie spisów wyborczych

do 19 marca 2019r.

Powołanie przez Burmistrza Władysławowa Gminnych (Sołeckich) Komisji Wyborczych

22 marca 2019r.

Przekazanie członkom Gminnym (Sołeckim) Komisjom Wyborczym (będących pracownikami urzędu) kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych.

24 marca 2019r.

Głosowanie – wybory sołtysa

 
  1. Warunki zgłoszenia Kandydatów na Sołtysa:
  • Prawo wybierania i kandydowania na sołtysa ma każdy obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie danego sołectwa i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie.
  • kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wraz z listą 20 wyborców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze popierających kandydata – druki oświadczeń dostępne w siedzibie urzędu pok. 207, oraz na stronie BIP Urzędu bip.wladyslawowo.pl.
  • zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 207 (II piętro) w godzinach urzędowania do dnia 5 marca br.
  • sołectwa (2 osoby)
  • Urzędu Gminy Władysławowo (1 osoba)
  1. Do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych obwodach sołeckich  powołane zostaną Sołeckie Komisje Wyborcze z przedstawicieli:

Kandydatem do komisji wyborczej z danego sołectwa może być osoba zamieszkująca na terenie sołectwa, która posiada czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia na kandydowanie na członków komisji mogą być składane osobiście lub mogą go dokonywać inne osoby. Kandydat na sołtysa może zgłosić tylko 1 osobę do komisji wyborczej.

Członkostwa w komisji wyborczej  nie wolno łączyć z kandydowaniem na sołtysa. Członkami  komisji wyborczej nie mogą być: małżonkowie, rodzeństwo, dzieci oraz  rodzice osoby kandydującej.

Zgłoszenia do składu osobowego Sołeckiej Komisji Wyborczej składa się Burmistrzowi Władysławowa. Zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 207 (II piętro) w godzinach urzędowania do dnia 14 marca br. w pok. nr 207

  1. Wyboru Rady Sołeckiej, która składa się od 3 do 5 osób, dokonuje się zgodnie z §15, pkt 7 Statutów Sołectw, na pierwszym zebraniu Wiejskim zwołanym przez nowo wybranego Sołtysa w terminie do 30 dni od dnia wyboru sołtysa.

Druki dokumentów, które należy wypełnić znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wladyslawowo.pl) w zakładce Sołectwa i Osiedla  -  Wybory Sołtysa Gminy Władysławowo. Druki, są także udostępniane w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w Biurze Obsługi Interesanta.

Wszelkich informacji na temat wyborów można uzyskać u p. Wiolety Kowalskiej – Lewickiej  tel. 58 674-54-35; 504-600-673  lub u p. Marty Frąckowiak tel. 58 674-54-33.

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 20-2019 z dn. 29.01.2019 w sprawie ustalenia die.pdf

Data: 2019-02-04 09:44:58 Rozmiar: 180.88k Format: .pdf Pobierz

druki do rejestracji.doc

Data: 2019-02-05 12:29:30 Rozmiar: 144.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 19-2019 z dn. 29.01.2019r..pdf

Data: 2019-02-07 15:52:12 Rozmiar: 639.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 141
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2019-02-04 09:44:58
Czas publikacji: 2019-02-07 15:52:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak