Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową usługę oświetlenia ulic 

 
  

26/02/2014    S40    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Władysławowo: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2014/S 040-066823

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19
Osoba do kontaktów: Barbara Zawilińska-Biernacik
84-120 Władysławowo
POLSKA
Tel.: +48 586740721
E-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl
Faks: +48 586745436

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wladyslawowo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

kompleksowa usługa oświetlenia ulic.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren administracyjny gminy miasta Władysławowo.

Kod NUTS PL,PL6

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy miasta Władysławowo.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232100, 09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 661 637,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP.272.06.RGK.2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: kompleksowa usługa oświetlenia ulic w okresie do 30.6.2014 r.

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2)Informacje o ofertach

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 537 916,31 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 661 637,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.2.2014

 

 

Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-02-26 11:01:19
Czas publikacji: 2014-02-26 11:01:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak