Związki i stowarzyszenia z udziałem gminy  

 
 

1/ Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, 

84-120 Władysławowo, ul. Władysławowska 84

tel. 58 674 20 34,  58 674 20 36, faks : 58 674 15 69, e-mail : zmzp@wp.pl

 


Zarząd:

Przewodniczący: Arkadiusz Gawrych,

Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Hanna Pruchniewska,

Członek Zarządu - Roman Kużel

Przewodniczący Zgromadzenia

Tadeusz Puszkarczuk - Wójt Gminy Puck

Członkowie Zgromadzenia

  • Sikora Marcin - Radny Gminy Puck
  • Włudzik Ewa - Radna Miasta Puck
  • Łagocki Bogdan - Radny Miasta Władysławowo
  • Kużel Roman - Burmistrz Miasta Władysławowo
  • Hanna Pruchniewska - Burmistrz Miasta Puck

 2/ Gdański Obszar Metropolitalny, www.metropoliagdansk.pl

Gdański Obszar Metropolitalny to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Obecnie, w ramach GOM działa 49 samorządów.

Uchwała Rady Miejskiej o przystapieniu Gminy Władysławowo do stowarzyszenia: nr IV/28/2015 z 28.01.2015

3/  Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, www.eurobalt.org.pl,, Ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, kontakt@eurobalt.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest, uwzględniając specyfikę położenia Euroregionu na obszarze południowo-wschodniego Bałtyku, na styku granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i poprzez Bałtyk ze Szwecją i Danią (wyspa Bornholm) oraz wykorzystując w jak największym stopniu inicjatywy europejskie jakie są planowane w różnych programach dotyczących tej części Europy, działać na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.

przedstawiciel gminy: Roman Kużel

4/ Związek Miast i Gmin Morskich, www.zmigm.org.pl,  ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk, tel. 058 323 70 08, Fax 058 323 70 61

”Związek Miast i Gmin Morskich” rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946). Zrzesza 32 samorządy nadmorskie. Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.

Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Korzyści wynikające z przynależności do Związku i aktywnego uczestniczenia w podejmowanych przez Związek działaniach:

1/ Analizowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów samorządów terytorialnych miast i gmin morskich.

2/ Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, administracyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu ziem nadmorskich.
3/ Promocja dążeń, dokonań i walorów rekreacyjnych oraz gospodarczych gmin nadmorskich w specjalnych wydawnictwach i mediach oraz podczas rozmów i konferencji z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i administracji..
4/ Inicjowanie przedsięwzięć i zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach służących kreowaniu i podnoszeniu jakości produktu turystycznego oraz opieka merytoryczna i ochrona interesów gmin w trakcie realizacji tych przedsięwzięć.

5/ Wspieranie gmin i interwencje w kontaktach z administracją państwową w sprawach zgodnych z przedmiotem działania Związku.

6/ Inicjowanie i pilotowanie krajowych i międzynarodowych projektów w oparciu o fundusze pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Uchwała o przystapieniu Gminy Władysławowo do związku: nr XX/115/91 z 20.12.1991 r.

przedstawiciel gminy - Roman Kużel

5/ Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, 

ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, tel: 58 77 46 890
fax: 58 77 45 362, e-mail:biuro@plgr.pl

Formalne utworzenie stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 22.09.2009 r., w którym odbyło się zebranie założycielskie. W spotkaniu tym uczestniczyło 76 członków założycieli. Podjęli oni stosowne uchwały umożliwiające rejestrację podmiotu w sądzie. W dniu 01.10.2009 przedstawiciel Komitetu Założycielskiego złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe, Wydział VIII Gospodarczym dokumenty dla rejestracji stowarzyszenia. W dniu 02.11.2009 nastąpiła rejestracja stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy Gdańsk Południe, Wydział VIII Gospodarczy pod nazwą PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA (nazwa skrócona „Północnokaszubska LGR”). Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000340618.

W skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 8 gmin, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie. LGR obszarem obejmuje powiat pucki (7 gmin) i wejherowski (1 gmina). Ludność według stałego miejsca zameldowania na 31 grudnia 2008 r. wynosiła 96632 osoby. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR to 772 km², co stanowi 4,2 % powierzchni województwa.

 

 

Liczba odwiedzin : 3282
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Niemirska-Thiel Małgorzata
Czas wytworzenia: 2006-02-10 08:48:01
Czas publikacji: 2018-07-03 09:46:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak