Oświadczenia majątkowe Radnych  

 

Oświadczenia majątkowe Radnych

 

Radni gminy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Radni składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Radni oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach Przewodniczącemu Rady, a Przewodniczący Rady - właściwemu Wojewodzie. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe

 

Załączniki

Druk oświadczenia majątkowego - radny.pdf

Data: 2015-09-16 10:09:54 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2930
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-20 18:49:13
Czas publikacji: 2015-09-16 10:09:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak