Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LXII/841/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

2018-11-28 09:04:44
Uchwała nr L/643/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

2017-11-30 14:16:10
Uchwała nr LII/476/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2017-10-09 13:43:39
Uchwała Nr XVIII/132/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Władysławowo

2016-11-29 11:31:49
Uchała nr XXXVII/330/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Władysławowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2015-02-17 13:03:42