Rejestr działalności regulowanej 

 
 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Miasta Władysławowa

 

Od dnia 1 stycznia 2012r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo prowadzi Burmistrz Władysławowa na pisemny wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250).

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: ,,Oświadczam, że:

1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2)znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250).

Oświadczenie powinno zawierać także:

1.        firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.        oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3.        podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

3.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski we Władysławowie

ul. Gen. J. Hallera 19

84-120 Władysławowo

Termin i sposób załatwienia:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z dołączonym oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której prowadzony jest rejestr. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Dokonując wpisu do rejestru Burmistrz Władysławowa nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i wydaje stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250),

2. Art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r. 584 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)
UWAGA

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązane są - na podst. art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250) - do sporządzania półrocznych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

 

Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

Załączniki

RDR_oświadczenie.doc

Data: 2016-08-24 12:14:28 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

RDR_wniosek o wykreślenie z rejestru.doc

Data: 2016-08-24 12:29:14 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

półroczne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od włascicieli nieruchomości Część A.docx

Data: 2016-08-24 12:48:31 Rozmiar: 69.68k Format: .docx Pobierz

sprawozdanie zerowe.docx

Data: 2016-08-24 12:48:31 Rozmiar: 57.5k Format: .docx Pobierz

RDR_wniosek o wpis do rejestru akt.doc

Data: 2016-09-22 09:36:08 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

RDR_wniosek o zmianę wpisu do rdr akt.doc

Data: 2016-09-22 09:36:08 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

RDR_opłaty skarbowe akt.pdf

Data: 2016-09-22 09:36:08 Rozmiar: 242.6k Format: .pdf Pobierz

RDR zestawienie podmiotów 2017 04 12.pdf

Data: 2017-04-13 10:11:55 Rozmiar: 291.13k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1030
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2012-07-02 10:23:24
Czas publikacji: 2017-04-13 10:11:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak