Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarzadzenie Nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Władysławowo

2019-03-13 11:43:44
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 11 marca 2019 r.w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Wladysławowo

2019-03-13 11:40:27
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo

2019-03-12 12:12:35
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej Nr 3 we Władysławowie jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo zakładanego przedszkola: Przedszkole Nr 1 we Władysławowie przy ul. Drogowców 1

2019-03-08 11:06:13
Uchwała nr IV/45/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 1 we Władysławowie

2019-03-04 15:33:00
Uchwala Nr V/81/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

2019-03-04 15:09:18
UCHWAŁA Nr v/80/2019 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie

2019-03-04 15:05:23
UCHWAŁA Nr V/79/2019 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie poprzez zmianę jej siedziby

2019-03-04 14:50:08
UCHWAŁA Nr V/78/2019 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSłAWOWA z dnia 27 lutego 2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Władysławowo publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

2019-03-04 14:37:38
Uchwała nr IV/46/2019 Rady Miejskiej Władysławowo z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo

2019-01-30 15:04:14