Zarządzenia Burmistrza Miasta Władysławowa 2014 

 
  

ZARZĄDZENIA  BURMISTRZA MIASTA WŁADYSŁAWOWA

2014

 

Lp.

W SPRAWIE 

Nr

REFERAT

 

1

powołanie zespołu dop przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie Promenady Światowida w Jastrzębiej Górze

1/2014

02.01.2014

ZP

2

powołanie komisji przetargowej (dot. estrady koncertowej)

2/2014

02.01.2014

ZP

3

powołanie komisji przetargowej (dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Bosmańskiej w Chałupach)

3/2014

02.01.2014

ZP

4

powołanie komisji przetargowej (dot. remontu nawierzchni chodnika i wjazdów w ciągu ul. Obrońców Helu we Władysławowie

4/2014

02.01.2014

ZP

 

5

wprowadzenie zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego z dnia 10.06.2009

5/2014

02.01.2014

ROP

6

ustalenie planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2014r.

6/2014

10.01.2014

RFB

7

ustalenie planów finansowych zadań zleconych na 2014r.

7/2014

10.01.2014

RFB

8

rozdysponowania rezerwy celowej

8/2014

10.01.2014

RFB

9

procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego we Władysławowie, zwanego dalej Urzędem, informacji publicznej, nie opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

9/2014

10.01.2014

ROP

10

powołania komisji przetargowej na usługę monitoringu

10/2014

10.01.2014

ZP

 

11

powołania komisji przetargowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w ramach zamówienia z wolnej ręki

11/2014

10.01.2014

ZP

12

powołania komisji przetargowej na wycenę nieruchomości gruntowych – część 1

12/2014

10.01.2014

ZP

 

13

propozycje opłat za korzystanie z gruntów gminnych w roku 2014r.

13/2014

10.01.2014

RGN

14

wprowadzenia nowego Regulaminu Straży Miejskiej we Władysławowie

14/2014

13.01.2014

SM

15

powołania Komisji Rekrutacyjnej na przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

15/2014

13.01.2014

ROP

16

zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i zadań z zakresu administracji rządowej

16/2014

15.01.2014

RFB

17

nie wykonania prawa pierwokupu

17/2014

23.01.2014r.

RGN

18

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2014

18/2014

23.01.2014r.

ROP

19

Przyjęcia darowizny w postaci 190 szt. płyt Yomb od mieszkańców Chrapowa

19/2014

31.01.2014

RGK

20

zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

20/2014

6.02.2014

RFB

21

powołania komisji przetargowej na dzierżawę  stanowiących własność Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2014r.

21/2014

6.02.2014

RGN

22

powołanie komisji przetargowej na budowę nawierzchni i zjazdów wraz z kanalizacją deszczową ul. Wiejskiej w J.Górze

22/2014

6.02.2014

ZP

23

powołanie komisji negocjacyjnej na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie

23/2014

6.02.2014

ZP

24

udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Topp – Dyrektorowi ZOPO we Władysławowie

24/2014

10.02.2014

ZOPO

25

Zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2014r.

25/2014

18.02.2014

RFB

26.

Ustalenia składu osobowego komisji przetargowej na poddzierżawę części terenów będących  plażami na okres sezonu letniego 2014-2015

26/2014

18.02.2014

RGN

26A

Powołanie komisji przetargowej na budowę nawierzchni chodnika i wjazdów w ciągu ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie

26A/2014

20.02.2014

ZP

27

Upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych

27/2014

24.02.2014

OPS

28

Upoważnienie Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych

28/2014

24.02.2014

OPS

29

Udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, działka  nr 84 o pow. 998m2

29/2014

24.02.2014

RGN


 

30

Nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, gruntu położonego we Władysławowie przy ul. Hryniewieckiego

30/2014

24.02.2014

RGN

31.

wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

31/2014

27.02.2014

ROP

32

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  dz. nr 406 o pow. 3894 m2 przy ul. Abrahama nr 2

32/2014

27.02.2014

RGN

33

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  dz. nr 158/12 o pow. 216 m2 przy ul. Mikołaja Reja 6

33/2014

27.02.2014

RGN

34

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  dz. nr 154 o pow. 385m2 , nr 153 o pow. 315 m2 przy ul.Cetniewskiej 13

34/2014

27.02.2014

RGN

35.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej Nr 2 we Władysławowie

35/2014

27.02.2014

ZOPO

36.

zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2014 na podstawie uchwały RM z dnia 05.02.2014r.

36/2014

05.03.2014

RFB

37.

oddania w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Hallerowi terenu części działki nr 1/57 położonej we Władysławowie przy ul. Drogowców

37/2014

05.03.2014

RGN

38.

powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2014r

38/2014

11.03.2014

RGN

39.

powołania komisji przetargowej na usługi związane z eksploatacją i konserwacją rowów melioracyjnych oraz usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii kanalizacji deszczowej na terenie gminy miasta Władysławowa

39/2014

11.03.2014

ZP

40.

powołania komisji negocjacyjnej na remont chodnika i wjazdów w ciągu ul. Obrońców Helu we Władysławowie (prawa strona od ul. Morskiej do ul. Kolejowej)

40/2014

11.03.2014

ZP

41.

powołania komisji przetargowej na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 300.000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wiejskiej w J.Górze

41/2014

11.03.2014

ZP

42.

powołania komisji przetargowej na przebudowę ul.Łąkowej we Władysławowie na odcinku od ul. Floriana Ceynowy do ul. Gdańskiej wraz z remontem schodów

42/2014

11.03.2014

ZP

43.

powołania komisji przetargowej na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

43/2014

11.03.2014

ZP

44.

udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od należnej Gminie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego za 2014r nieruchomości położonej przy ul. M.Reja

44/2014

19.03.2014

RGN

45.

udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od należnej Gminie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego za 2014r nieruchomości położonej przy ul. M.Reja 10

45/2014

19.03.2014

RGN

46.

udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od należnej Gminie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego za 2014r nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 4

46/2014

19.03.2014

RGN

47

udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od należnej Gminie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego za 2014r nieruchomości położonej przy ul.Róży Wiatrów 41

47/2014

19.03.2014

RGN

48

udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od należnej Gminie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego za 2014r nieruchomości położonej przy ul. Morenowej 5

48/2014

19.03.2014

RGN

49.

zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

49/2014

19.03.2014

RFB

50

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Władysławowie

50/2014

25.03.2014

ZOPO

51.

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Gminie Miejskiej Władysławowo, oraz ustalenia jej składu osobowego, regulaminu, organizacji i trybu działania

51/2014

25.03.2014

RGP

52.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Miasta Władysławowa oraz sprawozdania z wykonania planu finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013

52/2014

25.03.2014

RFB

53.

zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2014 na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.III.2014r.

53/2014

26.03.2014

RFB

54.

powołania komisji przetargowej na usługi związane z bieżącym (poziomym) utrzymaniem czystości pasa drogowego i terenów zielonych w pasie drogowym w terenach zabudowanych i niezabudowanych dróg wojewódzkich DW 215 i 216 oraz bieżącym oczyszczaniem wpustów kanalizacji deszczowej wraz z odpływem – na terenie administracyjnym Gminy Miasta Władysławowa

54/2014

26.03.2014

ZP

55.

powołania komisji przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze.

55/2014

26.03.2014

ZP

 

56.

ustalenia składu osobowego komisji przetargowej na dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2014 roku

56/2014

3.04.2014

RGN

57.

Ustalenia składu osobowego…

57/2014

3.04.2014

RGN

58.

likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Terenowej Służby Ratowniczej

58/2014

3.04.2014

RFB

59.

określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe

59/2014

3.04.2014

RFB

60.

powołania komisji negocjacyjnej w zakresie: utrzymanie i zakładanie nowych terenów zieleni miejskiej na terenach zielonych na obszarze Gminy Miasta Władysławowo

60/2014

3.04.2014

ZP

61.

powołania komisji przetargowej na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających oraz rurociągu zrzutowego dla odprowadzenia wód deszczowych z miejscowości Chłapowo oraz z terenu dzielnicy Cetniewo we Władysławowie

61/2014

3.04.2014

ZP

62.

powołania komisji negocjacyjnej na przygotowanie terenu pod montaż urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze            

62/2014

3.04.2014

ZP

63.

weryfikacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2028

63/2014

3.04.2014

RFB

64.

przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasta Władysławowa

64/2014

07.04.2014

RGP

65.

Podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

65/2014

09.04.2014

ROP

66.

Zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2014r.

66/2014

09.04.2014

RFB

 

67.

zmiany Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we Władysławowie

67/2014

15.04.2014

ZP

68.

ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

68/2014

15.04.2014

ZP

69.

ustanowienia operatorów obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

69/2014

15.04.2014

ZP

70.

powołania komisji przetargowej na zaciągnięcie kredytu bankowego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Górniczej w Chłapowie”, oraz roboty budowlane związane z realizacja inwestycji  

70/2014

15.04.2014

ZP

71.

powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej etap II od D8 do Distn. w ul. Portowej we Władysławowie dla odwodnienia terenu estrady.

71/2014

15.04.2014

ZP

72.

weryfikacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Władysławowa na lata 2014-2028

72/2014

15.04.2014

RFB

 

73.

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

73/2014

15.04.2014

OPS

74.

powołania komisji likwidacyjnej

74/2014

15.04.2014

RGK

75

zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r.

75/2014

17.04.2014r.

RFB

 

76

 powołania komisji negocjacyjnej na bieżące utrzymanie terenów komunalnych na obszarze Gminy Miasta Władysławowo

76/2014

18.04.2014

ZP

77

 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera we Władysławowie

77/2014

18.04.2014

ZOPO

78

 powierzenia Pani Lidii Koss stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Władysławowie

78/2014

24.04.2014

ZOPO

79

 Powierzenia Pani Elżbiecie Ścibor stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze

79/2014

24.04.2014

ZOPO

 

80

 Powierzenia Pani Bernadecie Budzisz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi

80/2014

24.04.2014

ZOPO

81

 zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r

81/2014

24.04.2014

RFB

82

  powołania komisji przetargowej na zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefach płatnego parkowania w pasie dróg gminnych i powiatowych na terenie miejscowości Władysławowo, Jastrzębia Góra i Karwia oraz pobierania opłat za parkowanie pojazdów.

82/2014

30.04.2014

ROP

83

 zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r.

83/2014

30.04.2014

RFB

84

 powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie miasta Władysławowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

84/2014

02.05.2014

ZP

85

 zmian składu Komisji Socjalnej

85/2014

06.05.2014

ROP

86

 zmiany Zarządzenia nr 84/2014 z dnia 2 maja 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasta Władysławowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

86/2014

06.05.2014

ZP

87

 dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gmina Władysławowo na rok 2014

87/2014

06.05.2014

ZOPO

88

 upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

88/2014

13.05.2014

ROP

89

 udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach

89/2014

15.05.2014

OPS

90

 upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach

90/2014

15.05.2014

OPS

91

 upoważnienia koordynatorowi sekcji świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów

91/2014

15.05.2014

OPS

92

 rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dz. nr 10/4 i nr 7 położonej w obrębie Jastrzębia Góra przy ulicy Rozewskiej

92/2014

19.05.2014

RGN

93

 pobierania opłat za wykonane kserokopie dokumentów

93/2014

19.05.2014

ROP

94

 zmiany zarządzenia Nr 84/2014 z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie miasta Władysławowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

94/2014

21.05. 2014

ROP

95

 zmiany Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we Władysławowie

 96/2014

21.05.2014

RFB

96

 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2014 na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.05.2014r.

97/2014

21.05.2014

RFB

97

 zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r.

97/2014

23.05.2014

RFB

98

 powołania Komisji Negocjacyjnej na wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Towarowej we Władysławowie

98/2014

23.05.2014

ZP

99

 

 

 

 

Załączniki

1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 368.18k Format: .pdf Pobierz

3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 862.13k Format: .pdf Pobierz

4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 429.41k Format: .pdf Pobierz

5.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 493.88k Format: .pdf Pobierz

6.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 411.22k Format: .pdf Pobierz

7.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 434.67k Format: .pdf Pobierz

8.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 367.79k Format: .pdf Pobierz

2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 894.41k Format: .pdf Pobierz

18.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1003.58k Format: .pdf Pobierz

23.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 430.51k Format: .pdf Pobierz

22.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 881.91k Format: .pdf Pobierz

21.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 523.2k Format: .pdf Pobierz

20.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 393.46k Format: .pdf Pobierz

19.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 374.79k Format: .pdf Pobierz

17.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 415.67k Format: .pdf Pobierz

16.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 460.49k Format: .pdf Pobierz

12.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 798.1k Format: .pdf Pobierz

10.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

11.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 487.29k Format: .pdf Pobierz

9.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

13.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 441.38k Format: .pdf Pobierz

14.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 380.23k Format: .pdf Pobierz

15.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 407.78k Format: .pdf Pobierz

35.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 450.42k Format: .pdf Pobierz

43.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 873.62k Format: .pdf Pobierz

42.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 848.48k Format: .pdf Pobierz

41.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 900.64k Format: .pdf Pobierz

40.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 435.19k Format: .pdf Pobierz

39.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 843.34k Format: .pdf Pobierz

38.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 526.02k Format: .pdf Pobierz

37.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 420.66k Format: .pdf Pobierz

36.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 391.29k Format: .pdf Pobierz

34.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 513.06k Format: .pdf Pobierz

33.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 516.48k Format: .pdf Pobierz

27.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 496.86k Format: .pdf Pobierz

24.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 545.98k Format: .pdf Pobierz

26.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 507.37k Format: .pdf Pobierz

26A.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 447.31k Format: .pdf Pobierz

25.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 356.61k Format: .pdf Pobierz

28.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 519k Format: .pdf Pobierz

29.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 517.18k Format: .pdf Pobierz

30.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 521.55k Format: .pdf Pobierz

31.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 443.32k Format: .pdf Pobierz

32.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 512.9k Format: .pdf Pobierz

82.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 495.27k Format: .pdf Pobierz

73.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 460.56k Format: .pdf Pobierz

74.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 402.12k Format: .pdf Pobierz

75.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 438.67k Format: .pdf Pobierz

76.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 435.73k Format: .pdf Pobierz

77.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 404.21k Format: .pdf Pobierz

78.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 359.42k Format: .pdf Pobierz

79.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 359.16k Format: .pdf Pobierz

80.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 358.73k Format: .pdf Pobierz

81.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 436.93k Format: .pdf Pobierz

88.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 410.39k Format: .pdf Pobierz

83.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 441.88k Format: .pdf Pobierz

84.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 366.94k Format: .pdf Pobierz

85.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 392.08k Format: .pdf Pobierz

86.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 395.4k Format: .pdf Pobierz

87.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

70.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 889.55k Format: .pdf Pobierz

89.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 361.38k Format: .pdf Pobierz

90.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 370.49k Format: .pdf Pobierz

91.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 355.59k Format: .pdf Pobierz

92.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 479.09k Format: .pdf Pobierz

93.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 749.62k Format: .pdf Pobierz

94.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 424.14k Format: .pdf Pobierz

72.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 375.11k Format: .pdf Pobierz

65.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 410.89k Format: .pdf Pobierz

69.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 499.48k Format: .pdf Pobierz

54.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 864.72k Format: .pdf Pobierz

68.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 448.91k Format: .pdf Pobierz

44.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 525k Format: .pdf Pobierz

45.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 520.28k Format: .pdf Pobierz

46.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 521.58k Format: .pdf Pobierz

48.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 515.94k Format: .pdf Pobierz

49.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 378.33k Format: .pdf Pobierz

50.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 523.31k Format: .pdf Pobierz

51.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.46M Format: .pdf Pobierz

52.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 474.03k Format: .pdf Pobierz

53.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 388.03k Format: .pdf Pobierz

47.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 517.75k Format: .pdf Pobierz

55.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 872.42k Format: .pdf Pobierz

62.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 437.4k Format: .pdf Pobierz

67.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 395.71k Format: .pdf Pobierz

56.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 484.79k Format: .pdf Pobierz

66.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 386.4k Format: .pdf Pobierz

63.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 398.04k Format: .pdf Pobierz

64.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 432.11k Format: .pdf Pobierz

61.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 911.25k Format: .pdf Pobierz

60.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 437.63k Format: .pdf Pobierz

59.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 407.48k Format: .pdf Pobierz

58.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 480.71k Format: .pdf Pobierz

57.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 498.89k Format: .pdf Pobierz

71.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 886.01k Format: .pdf Pobierz

95.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 368.39k Format: .pdf Pobierz

116.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 457.67k Format: .pdf Pobierz

122.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 883.02k Format: .pdf Pobierz

117.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 388.71k Format: .pdf Pobierz

118.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 442.97k Format: .pdf Pobierz

119.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 407.2k Format: .pdf Pobierz

120.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 854.03k Format: .pdf Pobierz

121.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 834.56k Format: .pdf Pobierz

128.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 357.02k Format: .pdf Pobierz

123.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 373.99k Format: .pdf Pobierz

124.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 375.37k Format: .pdf Pobierz

125.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 371.25k Format: .pdf Pobierz

126.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 377.11k Format: .pdf Pobierz

127.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 526.67k Format: .pdf Pobierz

129.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 870.71k Format: .pdf Pobierz

114.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 451.84k Format: .pdf Pobierz

115.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 382.12k Format: .pdf Pobierz

100.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 408.99k Format: .pdf Pobierz

113.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 450.55k Format: .pdf Pobierz

103.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 384.58k Format: .pdf Pobierz

96.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 371.22k Format: .pdf Pobierz

97.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 396.6k Format: .pdf Pobierz

98.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 427.45k Format: .pdf Pobierz

99.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 365.92k Format: .pdf Pobierz

101.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 409.79k Format: .pdf Pobierz

102.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 406.52k Format: .pdf Pobierz

104.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 473.48k Format: .pdf Pobierz

112.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 434.8k Format: .pdf Pobierz

105.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 471.33k Format: .pdf Pobierz

106.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 510.21k Format: .pdf Pobierz

107.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 387.09k Format: .pdf Pobierz

108.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 386.61k Format: .pdf Pobierz

109.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 387.38k Format: .pdf Pobierz

110.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 361.91k Format: .pdf Pobierz

111.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 435.75k Format: .pdf Pobierz

130.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 365.45k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 956
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2014-02-03 08:10:17
Czas publikacji: 2014-02-03 08:10:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak