Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 

 

 

Z pełną treścią Zarządzeń Burmistrza można zapoznać się w Referacie Organizacyjno-Prawnym - pok. 220 w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30 .

- Zarządzenie Nr 289/2010 w  sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2010rok

- Zarządzenie Nr 290/2010 w sprawie: ustalenia planów finansowych  jednostek organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie Nr 291/2010 w sprawie: ustalania planów finansowych zadań na 2010r.

- Zarządzanie Nr 292/2010 w sprawie: likwidacji weksli  własnych

- Zarządzenie Nr 293/2010 w sprawie: zmian wykazów stosowanych programów i oprogramowania  komputerowego

- Zarządzenie Nr 294/2010 w sprawie: powołani komisji przetargowej.

-Zarządzenie Nr 295/2010 w sprawie; zmiany do Regulaminu Gospodarowania Środkami  Zakładowego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych w Urzędzie Miasta we Władysławowie, stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 172/2008 Burmistrza Miasta Władysławowa        z dnia 08.12.2008r.

- Zarządzenie Nr 296/2010 w sprawie: dopłat do niektórych rodzajów działalności socjalnej   w Urzędzie Miasta we Władysławowie.

- Zarządzenie Nr  297/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie Nr 298/2010 w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Grantowego         

- Zarządzenie Nr 299/2010 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw  wyborów-  urzędnika  wyborczego

- Zarządzenie Nr 300/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie Nr 301/2010 w sprawie: dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

- Zarządzenie Nr 302/2010 w sprawie: powołaniu rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt na terenie Gminy – Miasta Władysławowo

- Zarządzenie Nr 303/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie Nr 304/2010 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we Władysławowie

- Zarządzenie Nr 305/2010 w sprawie: ustalania stawki czynszu za dzierżawę pomieszczenia  użytkowego przynależnego do budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie

- Zarządzenie Nr 306/2010 w sprawie: podziału środków do dyspozycji sołectw i samorządów mieszkańców  w 2010r.

- Zarządzenie Nr 307/2010 w sprawie: okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

-Zarządzenie Nr 308/2010 w sprawie: wyznaczania Kierowników Kancelarii Tajnej

- Zarządzenie Nr 309/2010 w sprawie: rozdysponowania rezerwy celnej w 2010 roku i zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2010.

- Zarządzenie Nr 310/2010 w sprawie: zatwierdzenia warunków przetargu na dzierżawę gruntów

- Zarządzenie Nr 311/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych  na 2010r.

- Zarządzenie Nr 312/2010 w sprawie: wykupienia nieruchomości na własność Gminy Władysławowo

- Zarządzenie Nr 313/2010 w sprawie: upoważniania Pani Beaty Kryszak -  pełniącej obowiązki  Kierownika Ośrodka Pomocy  Społecznej we Władysławowie w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie Pani Danuty Grzegorczyk  do prowadzenia postępowań  w zakresie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

- Zarządzenie Nr 314/2010  w sprawie: upoważniania Pani Beaty Kryszak -  pełniącej obowiązki  Kierownika Ośrodka Pomocy  Społecznej we Władysławowie w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie Pani Danuty Grzegorczyk  do prowadzenia postępowań  w zakresie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

- Zarządzenie 315/2010 w sprawie: upoważniania pani Patrycji Renusz – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wydawania decyzji  administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Zarządzenie Nr 316/2010 w sprawie: upoważniania Pani Lucyny Nastały- pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wydawania decyzji administracyjnej w

 indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

- Zarządzenie Nr 317/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 318/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostki organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie Nr 319/2010 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

- Zarządzenie Nr 320/2010 w sprawie: wprowadzania instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji z zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacja w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

- Zarządzenie Nr 321/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

-Zarządzenie Nr 322/2010 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

- Zarządzenie Nr 323/2010 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności nieruchomości.

- Zarządzenie Nr 324/2010 w sprawie: ewidencji i sporządzania sporządzeń budżetowych  Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy

- Zarządzenie Nr 325/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie Nr  326/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

- Zarządzenie Nr 327/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

- Zarządzenie Nr 328/2010  rozdysponowanie rezerwy celowej w 2010roku

- Zarządzenie nr 329/2010 w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej i zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 330/2010 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego;

- Zarządzenie nr 331/2010 w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010r.;

- Zarządzenie nr 332/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 333/2010 w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu;

- Zarządzenie nr 334/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 335/2010 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasta Władysławowo dla przeprowadzania głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.;

- Zarządzenie nr 336/2010 w sprawie: wywieszenia i podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240);

- Zarządzenie nr 337/2010 w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasto Władysławowo;

- Zarządzenie nr 338/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 339/2010 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 340/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 341/2010 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 342/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 343/2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia;

- Zarządzenie nr 344/2010 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 345/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 346/2010 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 347/2010 w sprawie: zmian w budżecie i w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 348/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego;

- Zarządzenie nr 349/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego;

- Zarządzenie nr 350/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego;

- Zarządzenie nr 351/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego;

- Zarządzenie nr 352/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego;

- Zarządzenie nr 353/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 353 A/2010 w sprawie: oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie do prac w Gminnym Biurze Spisowym;

- Zarządzenie nr 354/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 355/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 356/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 357/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 358/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 359/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 360/2010 w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta i realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2010r.;

- Zarządzenie nr 361/2010 w sprawie: zmian wykazów stosowanych programów i oprogramowania komputerowego;

- Zarządzenie nr 362/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 363/2010 w sprawie: opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Władysławowa;

- Zarządzenie nr 364/2010 w sprawie: wprowadzenia regulaminu boisk sportowych położonych na terenie Gminy Miasta Władysławowo;

- Zarządzenie nr 365/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 366/2010 w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Władysławowa na rok 2011;

- Zarządzenie nr 367/2010 w sprawie: powołania imiennego składu komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy;

- Zarządzenie nr 368/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Lucyny Nastały – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do podejmowania  działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;

- Zarządzenie nr 369/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Krystyny Bizewskiej – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach;

- Zarządzenie nr 370/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Beaty Kryszak – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;

- Zarządzenie nr 371/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 372/2010 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.;

- Zarządzenie nr 373/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 374/2010 w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 375/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 376/2010 w sprawie: zmian stanowisk służbowych osób upoważnionych do kontroli formalnej i rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych i do potwierdzenia sald z kontrahentami oraz zmiany nazwiska osoby upoważnionej do potwierdzenia sald z kontrahentami;

- Zarządzenie nr 377/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 378/2010 w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej - tekst Zarządzenia dostępny w zakładce Ogłoszenia;

- Zarządzenie nr 379/2010 w sprawie: likwidacji środka trwałego – przepompowni ścieków PS – 1 przy ulicy Mokrej w Karwi;

- Zarządzenie nr 380/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 381/2010 w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

- Zarządzenie nr 382/2010 w sprawie: powołania imiennego składu komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Miasta Władysławowa dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym;

- Zarządzenie nr 383/2010 w sprawie: zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 384/2010 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- Zarządzenie nr 385/2010 w sprawie: uzgodnienia rocznego „ Planu audytu wewnętrznego na 2010 rok „;

- Zarządzenie nr 386/2010 w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Miasta Władysławowa;

- Zarządzenie nr 387/2010 w sprawie: norm zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych;

- Zarządzenie nr 388/2010 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.

- Zarządzenie nr 389/2010 w sprawie : wprowadzenia Planu kontroli zarządczej na 2010r;

- Zarządzenie nr 390/2010 w sprawie : nie skorzystania z prawa pierwokupu;

- Zarządzenie nr 391/2010 w sprawie : ustalenia składu osobowego komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 392/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowa, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 393/2010 w sprawie : powołania imiennego składu Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy w roku szkolnym 2010/2011;

- Zarządzenie nr 393A/2010 w sprawie : powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 394/2010 w sprawie : dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010 roku;

- Zarządzenie nr 395/2010 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu;

- Zarządzenie nr 396/2010 w sprawie : przekazania pozostałych środków trwałych z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej we Władysławowie;

- Zarządzenie nr 397/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 398/2010 w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawę niewolnych gruntów i lokali użytkowych oraz za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa;

- Zarządzenie nr 399/2010 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 378/2010 Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 16 września 2010r. zatwierdzającego warunki oraz projekt ogłoszenia o przetargu na poddzierżawę plaż, ogłoszonego na dzień 28 października 2010r.;

- Zarządzenie nr 400/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 401/2010 w sprawie : zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 402/2010 w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych;

- Zarządzenie nr 403/2010 w sprawie : ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.;

- Zarządzenie nr 404/2010 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanego gruntu położonego we Władysławowie przy ul. Drogowców;

- Zarządzenie nr 405/2010 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego;

- Zarządzenie nr 405A/2010 w sprawie : powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 406/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 407/2010 w sprawie : zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 408/2010 w sprawie : przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej Miasta Władysławowa na rok 2011;

- Zarządzenie nr 409/2010 w sprawie : nieodpłatnego nabycia gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;

- Zarządzenie nr 410/2010 w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 411/2010 w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 412/2010 w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

- Zarządzenie nr 413/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 414/2010 w sprawie : odwołania Zastępcy Burmistrza;

- Zarządzenie nr 415/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 416/2010 w sprawie : tekstu jednolitego Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu socjalnego w Urzędzie Miejskim we Władysławowie;

- Zarządzenie nr 417/2010 w sprawie : powołania Zastępcy Burmistrza;

- Zarządzenie nr 418/2010 w sprawie : utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasto Władysławowo;

- Zarządzenie nr 419/2010 w sprawie : zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 420/2010 w sprawie : powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 421/2010 w sprawie : powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 422/2010 w sprawie : upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta;

- Zarządzenie nr 423/2010 w sprawie : zmian osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dowodów zewnętrznych i wewnętrznych oraz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych;

- Zarządzenia nr 424/2010 w sprawie : zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 425/2010 w sprawie : nie wykonania prawa pierwokupu;

- Zarządzenie nr 426/2010 w sprawie : zwiększenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej;

- Zarządzenie nr 427/2010 w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Zarządzenie nr 428/2010 w sprawie : odpisania sald przedawnionych, nieściągalnych i drobnych należności;

- Zarządzenie nr 429/2010 w sprawie : powołania komisji przetargowej;

- Zarządzenie nr 430/2010 w sprawie : zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010r.;

- Zarządzenie nr 431/2010 w sprawie :  zmniejszenia budżetu Miasta Władysławowo, zmian w planach finansowych jednostek budżetowych i w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej.

 

Liczba odwiedzin : 664
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzedu
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Myszkiewicz
Czas wytworzenia: 2010-05-13 12:29:18
Czas publikacji: 2010-05-13 12:29:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak