Jednostki Pomocnicze 

 
 

Zgodnie ze statutem Władysławowa  jednostkami pomocniczymi gminy miejsko-wiejskiej Władysławowo są sołectwa na terenach wiejskich i osiedla na terenie miasta Władysławowo.

Sołectwa: Karwia, Ostrowo, Jastrzębia Góra, Tupadły, Rozewie, Chłapowo, Chałupy.

Osiedla: Szotland, Żwirowa, Cetniewo, Hallerowo, Śródmieście.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2015 r. o samorządzie gminnym Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1)    nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2)    zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3)    organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4)    zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5)    zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Organem uchwałodawczym w osiedlu jest ogólne zebranie mieszkańców. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

 

Liczba odwiedzin : 5363
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2003-08-07 14:22:41
Czas publikacji: 2016-01-25 09:49:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak