Informacja 

 
 

INFORMACJA PUBLICZNA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych,  ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Udostępnianie informacji z ewidencji działalności gospodarczej następuje w trybie art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168).

 

Sprawy realizuje Referat Organizacyjno Prawny:

inspektor Marta Frąckowiak tel.: 58/674-54-33

 

Liczba odwiedzin : 7574
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2013-12-05 14:51:43
Czas publikacji: 2018-03-13 14:28:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak