Informacja o wynikach negocjacji 

 

 


Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie na utrzymanie istniejących i zakładanie nowych terenów zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasta Władysławowo

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena ryczałtowa za wykonanie usług związanych z utrzymaniem trawników, utrzymaniem nawierzchni terenów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, boisk i terenów wzdłuż scieżki oraz pielęgnację żywopłotów, drzew i krzewów: 389.646,13 zł brutto.
Pozostały zakres prac objęty porozumieniem rozliczony zostanie w oparciu o stawki czynników cenotwórczych:
- cena roboczogodziny 13,- zł netto,
- koszty pośrednie 65%,
- koszty materiałów 5%,
- zysk 5%.

Termin realizacji: zadania realizowane będą przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania porozumienia, tj. od dnia 10.04.2013r.

 
 

Liczba odwiedzin : 482
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-04-16 14:44:45
Czas publikacji: 2013-04-16 14:44:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak