Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodatkowego n budowę ul. Średniej we Władysławowie 

 
 

Władysławowo: wykonanie robót budowlanych związanych z budową ul. Średniej we Władysławowie
Numer ogłoszenia: 285032 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, tel. 0-58 674-07-21, faks 0-58 674 54 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych związanych z budową ul. Średniej we Władysławowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych, w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dla zadania pn. Wybudowanie nowej nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej ul. Średniej we Władysławowie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w protokole negocjacji z dnia 15.07.2013r. stanowiącym załącznik nr 2 do umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert, ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12576,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10740,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10740,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wykonanie zamówienia podstawowego uzleżnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie robót jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Gdańskiej i ul. Necla poprzez ul. Średnią oraz do utrzymania pieszych ciagów komunikacyjnych i zabezpieczenia nieruchomości przed zalaniem wodami opadowymi

 
 

Liczba odwiedzin : 433
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-07-19 14:33:23
Czas publikacji: 2013-07-19 14:33:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak