Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 
 

Władysławowo: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej w ramach zamówienia uzupełniającego
Numer ogłoszenia: 271778 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, tel. 0-58 674-07-21, faks 0-58 674 54 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej w ramach zamówienia uzupełniającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej inwestycji pn. Budowia kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej ul. Rolnej i ul. Grafitowej w Tupadłach. Zamówienie dotyczy Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2715,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2767,50

 • Oferta z najniższą ceną: 2767,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2767,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego

 
 

Liczba odwiedzin : 413
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-07-11 14:00:19
Czas publikacji: 2013-07-11 14:00:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak