Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-27 09:22:42 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Nr LVI/748/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Beata Jamros Publikacja artykułu
2018-04-26 13:58:34 Uchwały, druki, ogłoszenia / UCHWAŁA Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Karolina Zaglewska Publikacja artykułu
2018-04-26 13:45:21 2018 rok / Uchwała Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego Beata Jamros Edycja artykułu
2018-04-26 13:17:15 RŚiGO.ZO.7.2018. Utrzymanie czystości pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Władysławowo. Termin składania ofert 19.04.2018, g. 15:00 / Utrzymanie czystości pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Władysławowo Grażyna Janusch Edycja artykułu
2018-04-26 13:10:20 Obwieszczenia dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego / Ponowne obwieszczenie RGNiGP.6733.5.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi- Jastrzębia Góra, ul. Klifowa Natalia Frank Publikacja artykułu
2018-04-26 13:10:07 RIiGK.ZO.14.2018 Budowa przelewu awaryjnego dla odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni ul. Portowej we Władysławowie. Termin składania ofert do dnia 30.03.2018r. / Budowa przelewu awaryjnego dla odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni ul. Portowej we Władysławowie Halina Sikorra Edycja artykułu
2018-04-26 13:09:15 Obwieszczenia dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie nr RGNiGP.6733.6.2018 z dnia 16.04.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa wejść na plażę od 1 do 7 oraz wejścia nr 9 we Władysławowie Natalia Frank Edycja artykułu
2018-04-26 12:59:19 Budżet 2018 / Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Wojciech Myszkiewicz Edycja artykułu
2018-04-26 12:58:19 Budżet 2018 / Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Wojciech Myszkiewicz Publikacja artykułu
2018-04-26 12:57:18 Budżet 2018 / Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na I kwartał 2018 roku Wojciech Myszkiewicz Publikacja artykułu