Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gminny program dofinansowania wymiany starych pieców na nowe ekologiczne

OGŁASZA SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA KOTŁY EKOLOGICZNE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WŁADYSŁAWOWO

 

 1. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/874/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Władysławowo na lata 2021-2023 (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022r., poz. 1635), zmieniona Uchwałą nr  XLVII/910/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2022r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 24 maja 2022r., poz. 2008), zwana dalej Uchwałą.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie Dotacji:

 

 1. Wzór wniosku o udzielenie Dotacji stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie (www.wladyslawowo.pl, bip.wladyslawowo.pl) a także w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie, w pok. 327.
 3. Wnioski o udzielenie Dotacji należy składać od dnia 01 marca 2023 r.
 4. Wnioski o udzielenie Dotacji można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przesłać na adres: Urząd Miejski Władysławowo, ul. Gen Hallera 19, 84-120 Władysławowo bądź złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP.

 

GŁÓWNE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Dofinansowaniem zostały objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Władysławowo, tj. wymiana istniejących starych źródeł ciepła na:
  1. ogrzewanie gazowe zasilane paliwem gazowym w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  2. ogrzewanie gazowe zasilane gazem płynnym LPG,
  3. ogrzewanie olejowe zasilane lekkim olejem opałowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
  4. ogrzewanie elektryczne,
  5. ogrzewanie zasilane drzewnym biopaliwem stałym typu pellet,
  6. pompy ciepła.
 2. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych tymczasowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
 3. Dofinansowanie udzielane jest na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.
 5. Beneficjent zobowiązany będzie do zakupu i montażu urządzenia grzewczego spełniającego wymogi:
  • posiadania najwyższej klasy w zakresie sprawności cieplnej urządzenia, spełniające wymogi wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/U
  • bezpieczeństwa dla środowiska
  • posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów urządzenia grzewczego zgodne z wskazaną wyżej normą
 6. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
 7. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwałe wyłączenie z użytku wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej wnioskiem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
  1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
  2. kominków bez instalacji rozprowadzającej ciepło po powierzchni użytkowej budynku,
  3. pieców objętych ochroną konserwatorską.
 8. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania, karta przekazania odpadu lub formularz przyjęcia odpadów metali.
 9. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.
 10. Za datę poniesienia kosztu kwalifikowalnego uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
 11. Nie będą dofinansowane następujące koszty:
  1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania,
  2. koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą.
 12. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznawane jest jednorazowo na wymianę starego źródła ciepła dla danego obiektu.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 

50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit kosztów do:

  1. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku domów jednorodzinnych,
  2. 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) w przypadku domów wielorodzinnych.

 

W przypadku finansowania realizowanej inwestycji przez Beneficjenta z różnych źródeł, Gmina Władysławowo udzieli dotacji w wysokości, która wraz z pozostałymi środkami pozyskanymi z innych źródeł nie przekroczy 100% wartości inwestycji.

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 

 1. Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny przyjmowane będą na bieżąco, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu w danym roku budżetowym.
 2. Wnioski składa się w formie pisemnej, według wzorów opracowanych przez Urząd Miejski we Władysławowie (dostępny wraz z załącznikami na stronie BIP oraz w wersji papierowej w BOI). Bazę wniosków prowadzi Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami.
 3. Wniosek winien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Beneficjenta oraz mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 4. Wniosek złożony przez Beneficjenta pozostaje bez rozpatrzenia jeżeli nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku, został złożony bez wymaganych załączników, został złożony na nieodpowiednim formularzu, nie został podpisany przez wszystkie uprawnione do tego celu osoby.
 5. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony przez Beneficjenta jest niekompletny i niemożliwe jest uzupełnienie informacji przez pracowników urzędu, Beneficjent zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia przybyć do siedziby urzędu celem uzupełnienia dokumentów. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego we Władysławowie komplet dokumentów: wypełniony formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego regulaminu, a w przypadku składania wniosku przez osoby nie będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości - zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 7. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym dokona Komisja powołana przez Burmistrza Władysławowa.
 8. Do zadań komisji powołanej przez Burmistrza Władysławowo należy sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku oraz spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w programie.
 9. Komisja w uzasadnionych przypadkach może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny złożonego wniosku.
 10. Po sprawdzeniu wniosków, wnioskodawcy zostaną powiadomieni o otrzymaniu lub nie dofinansowania na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny.
 11. Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są po poinformowaniu stawić się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie celem podpisania umowy na dofinansowanie.
 12. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel nie został zakwalifikowany, zostaje wpisany na listę rezerwową i podlega realizacji w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie gminy na ten cel.
 13. W przypadku rezygnacji Beneficjenta z dofinansowania, niezwłocznie powiadomi on o tym fakcie Komisję.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

 

 1. Beneficjent, z którym Gmina Władysławowo podpisze umowę o dofinansowanie na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny jest zobowiązany zrealizować zadanie do dnia 30 listopada danego roku, w którym otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania.
 2. Beneficjent jest zobowiązany w terminie do 14 dni roboczych od zrealizowania zadania (nie później niż do dnia 15 grudnia) do złożenia w Urzędzie Miejskim we Władysławowie informacji o zrealizowaniu zadania objętego dofinasowaniem. Do informacji Beneficjent dołączy kserokopię faktury potwierdzającej zakup nowego kotła do centralnego ogrzewania, kserokopię certyfikatów, dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, dokument potwierdzający montaż nowego źródła ciepła oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę. Faktura musi być wystawiona na imię i nazwisko Beneficjenta, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do zakupionego źródła ciepła. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu, a oryginały przedstawić do wglądu.
 3. Wypłata środków zostanie poprzedzona wizją lokalną, mającą na celu sprawdzenie zgodności zamontowania nowego kotła do centralnego ogrzewania z przedstawionymi dokumentami. Z wizji sporządza się protokół, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 4. Beneficjent w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia wizji, o której mowa w ust. 3 otrzyma na konto podane w umowie kwotę objętą dofinansowaniem z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Wypłata środków jest uzależniona od posiadania środków na koncie przez Gminę Władysławowo.
 6. Jeżeli Beneficjent nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona rozliczenia nie otrzyma dofinansowania.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
piece komisja 2023 (PDF, 170.73Kb) 2023-02-24 11:51:39 18
zarządzenie piece nabór wniosków 2023 (PDF, 201.20Kb) 2023-02-24 11:51:39 18
informacja o zrealizowaniu zadania (PDF, 170.18Kb) 2022-05-13 11:49:33 14
oświadczenie współwłaścicieli (PDF, 172.79Kb) 2022-05-13 11:49:33 13
protokół montażu (PDF, 162.13Kb) 2022-05-13 11:49:33 14
uchwała (PDF, 358.17Kb) 2022-05-13 11:49:33 19
wniosek osoby fizyczne (PDF, 309.10Kb) 2022-05-13 11:49:33 43
wniosek os prawne wspólnoty (PDF, 281.13Kb) 2022-05-13 11:49:33 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁ 1 WNIOSEK DOTACJA OSOBY FIZYCZNE (PDF, 247.78Kb) 2021-05-19 12:27:30 5
ZAŁ 1 WNIOSEK DOTACJA OSOBY FIZYCZNE AKT (PDF, 247.22Kb) 2021-05-19 13:36:16 52
ZAŁ 1 WNIOSEK DOTACJA OSOBY FIZYCZNE ZM (PDF, 247.22Kb) 2021-05-19 13:24:01 2
ZAŁ 2 WNIOSEK DOTACJA OSOBY PRAWNE WSPÓLNOTY (PDF, 233.84Kb) 2021-05-19 12:27:30 3
ZAŁ 2 WNIOSEK DOTACJA OSOBY PRAWNE WSPÓLNOTY AKT (PDF, 233.29Kb) 2021-05-19 13:36:16 10
ZAŁ 2 WNIOSEK DOTACJA OSOBY PRAWNE WSPÓLNOTY ZM (PDF, 233.27Kb) 2021-05-19 13:24:01 3
ZAŁ 3 OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI (PDF, 141.11Kb) 2021-05-19 12:27:30 14
ZAŁ 4 INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA (PDF, 139.46Kb) 2021-05-19 12:27:30 15
ZAŁ 5 PROTOKÓŁ MONTAŻU (PDF, 129.75Kb) 2021-05-19 12:27:30 14
REGULAMIN UJEDNOLICONY (PDF, 208.49Kb) 2021-05-19 12:27:30 28
uchwała dotacja na wymianę pieców DUWP (PDF, 1.59Mb) 2021-05-19 12:27:30 25
uchwała dotacja na wymianę pieców DUWP zmiana (PDF, 1.05Mb) 2021-05-19 12:27:30 24
UMOWA PROJEKT (PDF, 108.89Kb) 2021-05-19 12:27:30 19
zarządzenie komisja (PDF, 141.87Kb) 2021-05-19 12:27:30 10
zarządzenie nabór wniosków (PDF, 162.08Kb) 2021-05-19 12:27:30 16
zarządzenie o naborze wniosków (PDF, 201.72Kb) 2022-05-13 11:49:32 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
19 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
19 maj 2021, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
24 lut 2023, godz. 13:21