Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Władysławowo

Władysławowo, dnia 26.08.2022r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 ust.1, pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo,  zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Władysławowo
 

w dniach od 02 września 2022r. do 30 września 2022r.,

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo (III piętro, p. 325), w godz.: PN.– ŚR. godz. 7.30 - 15.30, CZW. godz. 7.30 - 17.00, PT. godz. 7.30 - 14.00. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w trakcie wyłożenia również w wersji elektronicznej na stronie internetowej bip.wladyslawowo.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo w sali 103 (I piętro) w dniu 27 września 2022r. o godz. 14.00.

 

Uwagi dotyczące projektu studium należy składać do Burmistrza Władysławowa na adres ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo lub na adres urbanistyka@wladyslawowo.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu studium na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: na piśmie do Burmistrza Władysławowa na adres ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo pok. 325 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres urbanistyka@wladyslawowo.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Władysławowa.

Zgodnie z art.11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.wladyslawowo.pl. oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzanych aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art.8a ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Burmistrz Władysławowa


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
26 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
26 sie 2022, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
27 wrz 2022, godz. 11:35