1787 Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa z dnia 11 maja 2022r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 374 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Wczasowej | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa z dnia 11 maja 2022r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 374 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Wczasowej

                    OGŁOSZENIE

Burmistrza Władysławowa  z dnia 11 maja 2022r.

w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej numerem 374 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Wczasowej
       

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374 obr. Jastrzębia Góra arkusz 17, o powierzchni 2750 m2 (użytek gruntowy –RIVb, RVI, Bp), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00019993/7, identyfikator teryt 221104_5.0003.AR_17.374.

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest niezagospodarowana i niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, położona w Jastrzębiej Górze, u zbiegu ulic Wczasowej i Sanatoryjnej. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. Wczasową. Infrastruktura techniczna w postaci sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej przebiega w ulicy Wczasowej oraz w ulicy Sanatoryjnej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego JG-1(uchwała nr LX/819/2018 z dnia 05.09.2018r.) i znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 67.U przeznaczonym pod tereny zabudowy usługowej.

 1. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 1 500 000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2022r. poz.931.).
 2. Miejsce i data przetargu

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

 1. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pucku. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać jakiej nieruchomości dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestnikiem przetargu.

 1. Inne informacje
 1. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli uiściły wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wpłata wadium oznacza, że wpłacający zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, i nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych żadnych zastrzeżeń lub uwag do zbywcy.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach i podatkach lokalnych oraz należnościach cywilnoprawnych względem Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia); pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście); ważny dowód osobisty bądź inny ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych dodatkowo: wydruk danych z KRS, wydruk z danych CEiDG, a w przypadku spółki cywilnej zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.
 7. Uczestnicy przetargu, którzy nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości (wygrywający przetarg) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 10. Koszty zawarcia umowy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będą obciążać nabywcę nieruchomości.
 11. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie granic sprzedawanej nieruchomości możliwe jest na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości.
 12. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Link do mapy: https://mwladyslawowo.e-mapa.net/?identifyParcel=221104_5.0003.AR_17.374

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.wladyslawowo.pl – zakładka Gospodarka nieruchomościami – Sprzedaż nieruchomości, www.wladyslawowo.pl – zakładka Dla inwestora – Przetargi.

Oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Bliższych informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 (pok. 319, III piętro), pod numerem telefonu (58) 674 54 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: t.staszewski@wladyslawowo.pl lub w.serocka@wladyslawowo.pl .

 

Z up. Burmistrza

Kierownik RGNiGP

Tomasz Staszewski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: ……………………………………..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: ………………………………………………….

Lokalizacja nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

- nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu z dnia 11 maja 2022r.

 ……….........................................

 (miejscowość, data)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

(Imię i Nazwisko bądź Nazwa;

 adres do korespondencji)

                               OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁATACH LOKALNYCH I PODATKACH

ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH NA RZECZ GMINY

WŁADYSŁAWOWO

 

Niniejszym oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłaceniem podatków, opłat lokalnych oraz z zapłatą jakichkolwiek należności cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo według stanu na dzień …………………. 2022r.

 

                                               .............................................................................................................

      imiona i nazwiska oraz podpis(y)

            osób uprawionych do reprezentowania


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o przetargu dz. 374 obr. JG (PDF, 304.26Kb) 2022-05-11 09:32:20 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Klimas

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Karolina Klimas

Data publikacji:
11 maj 2022, godz. 09:32

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Klimas

Data aktualizacji:
11 maj 2022, godz. 09:33