Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa z dnia 14 września 2023r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 93/23 położonej w Ostrowie przy ul. Kasztanowej

OGŁOSZENIE

Burmistrza Władysławowa  z dnia 14 września  2023r.

w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 93/23

położonej w Ostrowie przy ul. Kasztanowej
       

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/23 obr. Ostrowo o powierzchni 1031 m2 (użytek gruntowy – RVI), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00009554/5, identyfikator teryt 221104_5.0005.93/23.

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest niezagospodarowana i niezabudowana, licznie zadrzewiona i zakrzewiona, położona w Ostrowie. Ewentualne usunięcie istniejącej zieleni z terenu nieruchomości zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kasztanowej (droga numer 111722G). Możliwość lokalizacji zjazdu z drogi publicznej ul. Kasztanowej na nieruchomość w uzgodnieniu z Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego we Władysławowie na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości.

Media dostępne są w sąsiedztwie nieruchomości, a realizacja przyłączy do nieruchomości możliwa  na warunkach do uzgodnienia z właściwymi gestorami sieci na etapie realizacji inwestycji na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. Warunków geotechnicznych nieruchomości nie badano. Na nieruchomości mogą być posadowione lub przebiegać sieci nieujawnione na mapie zasadniczej pozostającej w zasobie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W razie ich odkrycia/stwierdzenia przebiegu oraz kolizji z inwestycją przeniesienie tych sieci może zostać dokonane po uzgodnieniu z ich gestorem na własny koszt oraz własnym staraniem nabywcy nieruchomości.
W dziale III księgi wieczystej GD2W/00009554/5 prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa oraz wzmianka o wpisie służebności przesyłu. Wpisy nie dotyczą nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Władysławowo, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej we Władysławowie nr XLII/302/02 z dnia 30 stycznia 2002r., nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem P – wielofunkcyjny. Dla nieruchomości wydana została decyzja z dnia 21.03.2022r. o warunkach zabudowy ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynki mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (sygnatura RGNiGP.6730.06.2022.AK).

 1. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 360 000,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23% (podstawa prawna art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2023r. poz. 1570 ze zm.).
 1. Miejsce i data przetargu

Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

 1. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pucku. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać jakiej nieruchomości dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestnikiem przetargu.

 1. Inne informacje
 1. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli uiściły wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wpłata wadium oznacza, że wpłacający zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych żadnych zastrzeżeń lub uwag do zbywcy.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach i podatkach lokalnych oraz należnościach cywilnoprawnych względem Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia); pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście); ważny dowód osobisty bądź inny ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych dodatkowo: wydruk danych z KRS, wydruk z danych CEiDG, a w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
 7. Uczestnicy przetargu, którzy nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości (wygrywający przetarg) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 10. Koszty zawarcia umowy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będą obciążać nabywcę nieruchomości.
 11. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie granic sprzedawanej nieruchomości możliwe jest na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości.
 12. Z przetargu wyłączone są osoby/podmioty wymienione na liście, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U z 2023r. poz. 129 ze zm.).
 13. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://bip.wladyslawowo.pl/ – zakładka Gospodarka Nieruchomościami – Sprzedaż nieruchomości oraz dodatkowo www.wladyslawowo.pl – zakładka Dla inwestora – Przetargi.

Link do mapy: https://mwladyslawowo.e-mapa.net/?identifyParcel=221104_5.0005.93/23   

Oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Bliższych informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 (pok. 319, III piętro), pod numerem telefonu (58) 674 54 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: w.serocka@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl

 

Z up. Burmistrza 

Kierownik RGNiGP

Tomasz Staszewski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 14.09.2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: ……………………………………………………..

 

Lokalizacja nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

- nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu z dnia 14 września 2023r.

………………………………….                                                                                                                                   

………………………………….                                                                                                                                                

………………………………….

(Imię i Nazwisko bądź Nazwa;

 adres do korespondencji)

……….........................................

                                                                                                                                                            (miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁATACH LOKALNYCH I PODATKACH

ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH NA RZECZ GMINY
WŁADYSŁAWOWO

 

Niniejszym oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłaceniem podatków, opłat lokalnych oraz z zapłatą jakichkolwiek należności cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo według stanu na dzień …………………. 2023r.

 

.................................................................................................

imiona i nazwiska oraz podpis(y) osób uprawionych do reprezentowania

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o przetargu dz 93 23 Ostrowo (PDF, 276.85Kb) 2023-09-14 10:15:16 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Serocka

Data wytworzenia:
14 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Weronika Serocka

Data publikacji:
14 wrz 2023, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Weronika Serocka

Data aktualizacji:
14 wrz 2023, godz. 10:26