Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr XXV/354/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Tupadły dotyczącego zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 rok 2021-02-17 14:43:11
Uchwała Nr XXV/355/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Karwia dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku 2021-02-17 14:43:49
Uchwała Nr XXV/356/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy 2021-02-17 14:44:32
Uchwała Nr XXV/357/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 2021-02-17 14:46:07
Uchwała Nr XXV/358/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok 2021-02-17 14:47:31
UCHWAŁA NR XXV/359/2020 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 2021-02-17 14:52:19
UCHWAŁA NR XXV/360/2020 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2021 2021-02-17 14:52:53
UCHWAŁA NR XXV/361/2020 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2021 2021-02-17 15:00:25
UCHWAŁA NR XXV/362/2020 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 2021-02-17 15:00:38
UCHWAŁA NR XXV/363/2020 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie : określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 2021-02-17 15:00:52
Uchwała Nr XXV/364/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo-Karwia" 2021-02-17 15:01:12
Uchwała Nr XXV/365/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności firmy: .......................... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z tytułu dzierżawy 2021-02-17 15:02:04
Uchwała Nr XXV/366/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu działek gminnych oznaczonych nr 412 i 413, położonych w Chłapowie przy ul. Kopalnianej 2021-02-17 15:04:06
Uchwała Nr XXV/367/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 11/8, położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 2021-02-17 15:06:39
Uchwała Nr XXV/368/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 345/3 położonej w obrębie Tupadły gmina Władysławowo 2021-02-19 08:32:29
Uchwała Nr XXV/369/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 104/2 położonej w obrębie Karwia 2021-02-19 08:37:27
Uchwała Nr XXV/370/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 96 i nr 97 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 15 przy ul. Rozewskiej 2021-02-19 08:39:46
Uchwała Nr XXV/371/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 234/1 położonej w miejscowości Jastrzębia Góra przy ulicy Puckiej, k.m. 7, stanowiącej własność Gminy Władysławowo 2021-02-19 08:41:44
Uchwała Nr XXV/372/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Władysławowo 2021-02-19 08:50:27
Uchwała Nr XXV/373/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.3 2021-02-19 08:57:12
Uchwała Nr XXV/374/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na granicy obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła i Wilczej w Rozewiu, w gminie Władysławowo 2021-02-19 09:04:33
Uchwała Nr XXV/375/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WCH-1.3 2021-02-19 09:10:16
Uchwała Nr XXV/376/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.3.2020/ 2021-02-19 09:15:16
Uchwała Nr XXV/377/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.4.2020/ 2021-02-19 09:16:46
Uchwała Nr XXV/378/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.5.2020/ 2021-02-19 09:18:45
Uchwała Nr XXV/379/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.6.2020/ 2021-02-19 09:24:40
Uchwała Nr XXV/380/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/511/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo 2021-02-19 09:26:33
Uchwała Nr XXV/381/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2021-02-19 09:27:44
Uchwała Nr XXV/382/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2021-03-01 08:21:15
Uchwała Nr XXV/383/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-01 08:24:27
Uchwała Nr XXV/384/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2021-03-01 08:26:14
Uchwała Nr XXV/385/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo 2021-03-01 08:28:02
Uchwała Nr XXV/386/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-01 08:52:47
Uchwała Nr XXV/387/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-03-01 08:53:54