Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo (dotyczy części dz. nr 407/2 położonej w Ostrowie)

Burmistrz Władysławowa

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony

części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo

 

I. Przedmiot przetargu

Część nieruchomości oznaczona nr 407/2 o powierzchni 16,0438ha położona w Ostrowie, obręb ewidencyjny Ostrowo, objęta księgą wieczystą KW Nr GD2W/00048811/0, oznaczona jako:

  1. obszar nr 4 o łącznej powierzchni 50m2

Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana powyżej jest niezabudowana i nieuzbrojona, a także nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań, zaś użytki gruntowe nieruchomości to N.

 

II. Okres dzierżawy

Część nieruchomości opisaną bliżej w punkcie I przewiduje się do oddania w dzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2023r. do dnia 28 września 2023r.

 

III. Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nr obszaru

Położenie nieruchomości

Nr działki

TERYT

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

4

Ostrowo, obręb Ostrowo

407/2

221104_5.0005.
407/2

 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obszarze opisanym jako P – obszar specjalnej aktywności turystycznej

 

IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium, przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości oraz postąpienie

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości oraz wadium wynosi:

Położenie

Numer

obszaru

Powierzchnia dzierżawy [m²]

Przeznaczenie nieruchomości

do dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu netto [zł]

Wadium

[zł]

Minimalne postąpienie

[zł]

 

Ostrowo

 

4

50

prowadzenie punktu gastronomicznego typu
food truck

8 500

5 000

1 000

 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Ustalony w wyniku przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

V. Szczególne uwarunkowania Przedmiotu dzierżawy oraz obiektów na Przedmiocie dzierżawy

 1. Wydzierżawiający nie zapewnia dostawy mediów między innymi w postaci energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania kanalizacji sanitarnej itp. do Przedmiotu dzierżawy. Właściwe uzgodnienia i umowy z odpowiednimi gestorami sieci w zakresie podłączenia Przedmiotu dzierżawy do mediów Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i własnym staraniem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem takich uzgodnień
  i umów, a także opłaty z tytułu wykorzystania tych mediów ponosi Dzierżawca.
 2. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiocie dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca.
 3. Na Przedmiocie dzierżawy zezwala się na wnoszenie obiektów budowlanych jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym.
 4. Przed realizacją obiektów budowlanych na Przedmiocie dzierżawy Dzierżawca winien uzyskać stosowne pozwolenia na budowę lub dokonać stosownych zgłoszeń budowy, jeżeli takowe są wymagane przez ustawę z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz inne przepisy prawa. Po uzyskaniu takich pozwoleń lub skutecznym przyjęciu zgłoszeń Dzierżawca dostarczy ich kserokopię Wydzierżawiającemu. Ponadto zamiar ustawienia obiektów tymczasowych (do 180 dni), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 5. Prowadzenie działalności na Przedmiocie dzierżawy wymaga uzyskania decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska [zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 457 ze zmianami)].
 6. Dojazd do Przedmiotu dzierżawy i ewentualne wjazdy pojazdów samochodowych na plażę wymagają odrębnego uzgodnienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
 7. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji Przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania Przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
 8. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość Przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo
  w formie pisemnej z Wydzierżawiającym.
 9. Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania Przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z Przedmiotu dzierżawy oraz najbliższego otoczenia. 

 

VI. Warunki przetargu

 1. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

a) etap I – część jawna przetargu – w której nastąpi podanie liczby otrzymanych ofert; sprawdzenie kopii dowodu wniesienia wadium; otwarcie kopert z ofertami oraz sprawdzenie ich kompletności, a także tożsamości podmiotów, które złożyły oferty; przyjęcie wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez Oferentów; weryfikacja ofert oraz ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu; zawiadomienie Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. Etap I nastąpi
w dniu 05 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, pokój nr 322;

b) etap II – część niejawna przetargu odbywająca się bez udziału Oferentów – w której nastąpi szczegółowa analiza ofert oraz wybranie najkorzystniejszej oferty lub stwierdzenie nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

 1. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz na stronie internetowej w zakładce https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/dzierzawa-i-najem
 2. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie wszystkie podmioty, które złożyły oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej do dnia 30 marca 2023r. do godziny 14:00:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo 
lub
- przesłanie pocztą na ww. adres

w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem:
„Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Ostrowie – działka nr 407/2. Nie otwierać przed dniem 05 kwietnia 2023r. godz. 9:00”
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 1. Oferta powinna zawierać:

• imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny do Oferenta oraz jego adres e-mail;

• datę sporządzenia oferty, 

• oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o przetargu),

• formularz oferty wraz z ewentualnymi załącznikami (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o przetargu),

• oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 40 dni (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o przetargu),

• oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (wg załącznika nr 4 do ogłoszenia o przetargu),

• kopię dowodu wniesienia wadium.

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku jednak wpływu kliku ofert od jednego Oferenta liczyć się będzie ta oferta, która została zarejestrowana jako pierwsza;

b) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym albo odręcznym drukowanym, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

d) oferta wymaga podpisu osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Oferta może być podpisana przez pełnomocnika, jednakże
w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające do działania podczas postępowania przetargowego (oryginał wraz
z potwierdzeniem opłaty skarbowej jeśli jest wymagane lub kopia poświadczona notarialnie);

e) w przypadku, gdy wspólną ofertę składa kilka podmiotów oferta musi być podpisana przez każdy podmiot lub ich przedstawicieli odpowiednio do tego umocowanych;

f) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji;

g) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również oryginały nie podlegają zwrotowi;

h) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent;

i) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz zszyte w sposób trwały, zapobiegający ewentualne zdekompletowanie zawartości oferty.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku. O uznaniu, że wadium wpłacono
  w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu całej kwoty wadium na ww. rachunek Gminy Władysławowo.
 2. Wadium podmiotu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia podmiotu, który wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu.
 3. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony do podmiotów, które złożyły takie oferty. Organizator przetargu zawiadomi oferentów, który złożyli takie oferty o terminie dodatkowego przetargu ustnego. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym kryterium wyboru będzie wysokość czynszu dzierżawnego netto. Wygra ten Oferent, który zaproponuje najwyższy czynsz dzierżawny netto.
 5. Oferty złożone po terminie będą odrzucane w części jawnej przetargu.
 6. Nie dopuszcza się zmiany oferty po jej złożeniu. 
 7. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przetargu, zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 8. Ustalona w wyniku przetargu stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości powiększona o wielkość podatku VAT będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy.
 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Kryterium kwalifikacji i oceny ofert

 1. Odrzucenie ofert:

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu jeżeli:
a) nie odpowiadają warunkom przetargu;
b) zostały złożone po terminie;
c) nie zawierają danych określonych w punkcie V ogłoszenia o przetargu;
d) do oferty nie dołączono dokumentów i oświadczeń określonych w punkcie V ogłoszenia o przetargu;
e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 1. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:
  a) proponowana wartość czynszu dzierżawnego netto w zł za cały okres dzierżawy – 100%
 2. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną wartością czynszu dzierżawnego netto.

VIII. Inne postanowienia

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 5
do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy.

 

Szczegółowe informacje o Przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: k.klimas@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl

 

 

 

 

Mapa z zaznaczoną lokalizacją Przedmiotu przetargu

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Klimas

Data wytworzenia:
16 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Klimas

Data publikacji:
16 mar 2023, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Klimas

Data aktualizacji:
16 mar 2023, godz. 09:18