Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gospodarka Odpadami

Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/1162/2023 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od 2024 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 01 stycznia 2024 roku, stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

  • 39,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 14,00 zł miesięcznie za każdy 1 m3 wody zużytej na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie pokoi, dla nieruchomości mieszanych, czyli takich, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której jest prowadzona działalność.

 

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma w nowym roku zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata na 2024 rok zostanie wyliczona w oparciu o dane zawarte w złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok.

 

Termin i sposób wnoszenia opłaty nie ulegają zmianie. Opłatę należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy lub w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie (wyłącznie kartą).

 

W przypadku wpłaty należności w oparciu o opłaty wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok, należy dokonać dopłaty wynikającej z wyliczenia opłaty na 2024 rok w oparciu o nowe stawki.

 

Przypominamy, że każdą zmianę danych mającą wpływ na ustalenie opłaty (m.in. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zmiana ilości wody zużytej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na wynajmie), właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. za lipiec do 10 sierpnia, za sierpień do
10 września).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się z Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie:

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.
W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jednakże jeżeli stawki przyjęte uchwałą nr LXXIII/1162/2023 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty nie zabezpieczą w pełni przewidywanych kosztów związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w 2024 roku, niezbędne będzie pokrycie części kosztów z budżetu gminy.

 


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Komunikaty 2021-01-24 13:58:40
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024 2021-01-24 13:47:49
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo 2021-01-24 13:50:10
Zasady segregacji odpadów komunalnych 2021-01-24 13:51:35
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2021-01-24 13:52:34
Regulacje prawne - uchwały 2021-01-25 09:29:15
Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo 2021-01-24 13:51:04
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2021-01-24 13:52:06
Rejestr Działalności Regulowanej 2021-01-24 13:54:27
Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Władysławowo 2021-01-24 13:55:29
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2021-01-24 13:55:49
Analiza gospodarki odpadami w Gminie Władysławowo 2021-01-24 13:53:01
Poziomy recyklingu odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Władysławowo 2021-01-24 13:53:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
08 gru 2023, godz. 09:36