Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Skargi i wnioski

SKARGI
W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w czwartki po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 58 674-54-20. Sekretarz i kierownicy referatów przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargę można wnieść pisemnie, ale również ustnie do protokołu w siedzibie urzędu. Skargi nie podlegają opłacie skarbowej.
Skargi są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Skargi posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.
W przypadku niewskazania przez skarżącego  imienia, nazwiska i adresu, skarga zostaje pozostawiona bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).
W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (zgodnie z treścią art. 239 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII - tj. Dz.U.2023.0.775 t.j.).
Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądanej strony
W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu;
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

WNIOSKI
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powinien go rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w tym terminie właściwy organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioski posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.
W przypadku niewskazania przez Wnioskodawcę  imienia, nazwiska i adresu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46). .
Wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII (Dz.U.2023.0.775 t.j.).

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Techniczny

Data wytworzenia:
18 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Administrator Techniczny

Data publikacji:
18 sty 2021, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Marta Zamek-Gliszczyńska

Data aktualizacji:
24 sie 2023, godz. 14:36