Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dzienny opiekun

Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://mpips.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 2. osoby fizyczne;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Uwagi:

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego opiekuna.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu Burmistrz może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

W przypadku, gdy lokal nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dziećmi, Burmistrz Władysławowa wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Burmistrz Władysławowa odmawia dokonania wpisu do wykazu w przypadku, gdy podmiot występujący o wpis nie usunie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych podczas wizytacji w lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Władysławowa.

Wniosek o wpis do wykazu składa się portalu empatia.mrpips.gov.pl na formularzu RKZ-1.

Wniosek o wpis dziennego opiekuna do wykazu zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 4. oświadczenie o weryfikacji spełnienia przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
 5. imię i nazwisko dziennego opiekuna;
 6. miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
 7. liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 8. czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 9. wysokość opłaty u dziennego opiekuna.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek jak dzienny opiekun) jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji dotyczących podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, imię i nazwisko dziennego zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
 2. dokonania zmian, w terminie od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich jak liczb dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub wysokość opłat.

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest ich do zgłaszania do wykazu w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

Opłaty:

Wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna  (Dz.U.2020.1205 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

Dokumenty należy składać wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Sprawozdawczość z realizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazują za każdy rok sprawozdanie z realizowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 gminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie jest przekazywane za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl

 

Osoba do kontaktu:

K. Reszka 58 674 54 71


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Reszka

Data wytworzenia:
09 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Karolina Reszka

Data publikacji:
09 mar 2022, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Reszka

Data aktualizacji:
04 kwi 2022, godz. 13:38