Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo (dotyczy prowadzenia handlu obnośnego na plażach)

Burmistrz Władysławowa

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony

części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo

 

I. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest obszar nr 5 składający się z:

 1. część nieruchomości nr 3/17 i nr 160/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Karwia objętych księgą wieczystą odpowiednio KW Nr GD2W/00057525/4 i KW Nr GD2W/00048811/0, część nieruchomości oznaczonej nr 407/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00048811/0, część nieruchomości oznaczonych nr 1/2 k.m. 1 i 1/2 k.m. 2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra objętych księgą wieczystą KW Nr GD2W/00048811/0 oraz część nieruchomości oznaczonych nr 1 k.m. 6 i 1/1 k.m. 8 położonych
  w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra objętych księgą wieczystą KW Nr GD2W/00057263/9, obejmujący teren od wejścia na plażę Karwia 48 do wejścia na plażę Jastrzębia Góra 23, z wyłączeniem obszaru o promieniu 40m od sezonowych punktów gastronomicznych posadowionych na plaży
  w Karwi i w Jastrzębiej Górze, a także pod obiektami udostępnionymi w innych umowach poddzierżawy,
 2. część nieruchomości nr 1/1 k.m. 8 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra objętych księgą wieczystą KW Nr GD2W/00057263/9, część nieruchomości nr 1 k.m. 16 i nr 1/5 k.m. 22 położonych w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra objętych księgą wieczystą KW Nr GD2W/00048811/0, część nieruchomości nr 420/2, nr 6/2 i nr 131 położonych w obrębie ewidencyjnym Chłapowo objętych księgą wieczystą KW Nr GD2W/00048811/0 oraz część nieruchomości nr 174/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 02 objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00001096/0, obejmujący teren od wejścia na plażę Jastrzębia Góra 23 do wejścia na plażę Władysławowo 10, z wyłączeniem obszaru rejonu Latarni Morskiej w Rozewiu - rejon opaski brzegowej, a także z wyłączeniem obszaru o promieniu 40m od sezonowych punktów gastronomicznych posadowionych na plaży w Jastrzębiej Górze, a także pod obiektami udostępnionymi w innych umowach poddzierżawy,
 3. część nieruchomości nr 1/4, nr 1/17 i nr 45/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 10 objętych księgą wieczystą KW Nr GD2W/00000596/8 oraz część nieruchomości oznaczonej nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00048811/0, obejmujący teren od wejścia na plażę Chałupy 1 (za portem we Władysławowie) do granic administracyjnych Gminy Władysławowo w kierunku miejscowości Kuźnica z wyłączeniem obszaru pod obiektami udostępnionymi w innych umowach poddzierżawy.

Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana powyżej jest częściowo zabudowana umocnieniami brzegowymi, nieuzbrojona, a także nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań innych niż dzierżawa pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Władysławowo.

 

II. Okres dzierżawy

Część nieruchomości opisanych bliżej w punkcie I przewiduje się do oddania w dzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2023r. do dnia
28 września 2025r.  
z zastrzeżeniem, iż działalność na poddzierżawionym terenie może odbywać się corocznie w okresie od dnia 28 kwietnia do dnia
30 września.

 

III. Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nr obszaru

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

5

Gmina Władysławowo

Części nieruchomości opisanych w punkcie I są częściowo zabudowane umocnieniami brzegowymi, nieuzbrojone, zagospodarowane jako plaża

 

IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium, przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości oraz postąpienie

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości oraz wadium wynosi:

Położenie

Numer

obszaru

Powierzchnia dzierżawy [m²]

Przeznaczenie nieruchomości

do dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu rocznego netto [zł]

Wadium

[zł]

Minimalne postąpienie

[zł]

Gmina Władysławowo

 

5

od podstawy wydmy do brzegu morza

handel obnośny

15 000

15 000

1 000

 

Wysokość czynszu rocznego z tytułu dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Wylicytowany roczny czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy do dnia 31 lipca każdego roku i będzie podlegał corocznej waloryzacji począwszy od roku 2024 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Ustalony
w wyniku przetargu roczny czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie płatności.

Dodatkowo wygrywający przetarg na poddzierżawę Przedmiotu dzierżawy będzie zobowiązany do jednorazowej wpłaty na konto Gminy Władysławowo, do daty podpisania umowy dzierżawy, kwoty w wysokości 350 000,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota stanowić będzie koszt infrastrukturalny i przeznaczona zostanie na wykonanie i utrzymywanie przez Gminę w trakcie trwania umowy dzierżawy kładki pieszej, która poprowadzona zostanie wzdłuż północnej podstawy wydmy od wejścia na plażę Władysławowo nr 9 do wejścia na plażę Władysławowo nr 10. Kwota kosztu infrastrukturalnego stanowi koszt bezzwrotny i nie jest kaucją ani podatkiem, a w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn niezależnych od Wydzierżawiającego nie będzie podlegać zwrotowi, zaś Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń względem Wydzierżawiającego w zakresie zwrotu tej kwoty w tym roszczeń o bezumowne wzbogacenie się.

 

V. Szczególne uwarunkowania Przedmiotu dzierżawy oraz obiektów na Przedmiocie dzierżawy

 1. Przed zawarciem umowy dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany do jednorazowej wpłaty na konto Gminy Władysławowo kwoty
  w wysokości 350 000,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota stanowić będzie koszt infrastrukturalny. Kwota kosztu infrastrukturalnego stanowi koszt bezzwrotny i nie jest kaucją ani podatkiem, a w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn niezależnych od Wydzierżawiającego nie będzie podlegać zwrotowi, zaś Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń względem Wydzierżawiającego w zakresie zwrotu tej kwoty w tym roszczeń o bezumowne wzbogacenie się.
 2. Wydzierżawiający nie przewiduje na Przedmiocie dzierżawy możliwości lokalizowania obiektów budowlanych, ani dostawy mediów.
 3. Prowadzenie działalności na Przedmiocie dzierżawy wymaga uzyskania decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska [zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 457 ze zmianami)].
 4. Dojazd do Przedmiotu dzierżawy i ewentualne wjazdy pojazdów samochodowych na plażę wymagają odrębnego uzgodnienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
 5. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji Przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania Przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
 6. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość Przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo
  w formie pisemnej z Wydzierżawiającym.
 7. Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania Przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z Przedmiotu dzierżawy oraz najbliższego otoczenia. 

 

VI. Warunki przetargu

 1. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

a) etap I – część jawna przetargu odbywająca się w obecności Oferentów – w której nastąpi podanie liczby otrzymanych ofert; sprawdzenie kopii dowodu wniesienia wadium; otwarcie kopert z ofertami oraz sprawdzenie ich kompletności, a także tożsamości podmiotów, które złożyły oferty; przyjęcie wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez Oferentów; weryfikacja ofert oraz ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu; zawiadomienie Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. Etap I nastąpi w dniu 05 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, pokój nr 322;

b) etap II – część niejawna przetargu odbywający się bez udziału Oferentów – w której nastąpi szczegółowa analiza ofert oraz wybranie najkorzystniejszej oferty lub stwierdzenie nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

 1. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz na stronie internetowej w zakładce https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/dzierzawa-i-najem
 2. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie wszystkie podmioty, które złożyły oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej do dnia 30 marca 2023r. do godziny 14:00:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo 
lub
- przesłanie pocztą na ww. adres

w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem:
„Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Gminie Władysławowo – handel obnośny. Nie otwierać przed dniem 05 kwietnia 2023r. godz. 10:00”
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 1. Oferta powinna zawierać:

• imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny do Oferenta oraz jego adres e-mail;

• datę sporządzenia oferty, 

• oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o przetargu),

• formularz oferty wraz z ewentualnymi załącznikami (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o przetargu),

• oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 40 dni (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o przetargu),

• oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (wg załącznika nr 4 do ogłoszenia o przetargu),

• kopię dowodu wniesienia wadium.

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku jednak wpływu kliku ofert od jednego Oferenta liczyć się będzie ta oferta, która została zarejestrowana jako pierwsza;

b) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym albo odręcznym drukowanym, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

d) oferta wymaga podpisu osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Oferta może być podpisana przez pełnomocnika, jednakże
w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające do działania podczas postępowania przetargowego (oryginał wraz
z potwierdzeniem opłaty skarbowej jeśli jest wymagane lub kopia poświadczona notarialnie);

e) w przypadku, gdy wspólną ofertę składa kilka podmiotów oferta musi być podpisana przez każdy podmiot lub ich przedstawicieli odpowiednio do tego umocowanych;

f) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji;

g) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również oryginały nie podlegają zwrotowi;

h) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent;

i) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz zszyte w sposób trwały, zapobiegający ewentualne zdekompletowanie zawartości oferty.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku. O uznaniu, że wadium wpłacono
  w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu całej kwoty wadium na ww. rachunek Gminy Władysławowo.
 2. Wadium podmiotu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia podmiotu, który wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu.
 3. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony do podmiotów, które złożyły takie oferty. Organizator przetargu zawiadomi oferentów, który złożyli takie oferty o terminie dodatkowego przetargu ustnego. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym kryterium wyboru będzie wysokość czynszu dzierżawnego netto. Wygra ten Oferent, który zaproponuje najwyższy czynsz dzierżawny netto.
 5. Oferty złożone po terminie będą odrzucane w części jawnej przetargu.
 6. Nie dopuszcza się zmiany oferty po jej złożeniu. 
 7. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przetargu, zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Kryterium kwalifikacji i oceny ofert

 1. Odrzucenie ofert:

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu jeżeli:
a) nie odpowiadają warunkom przetargu;
b) zostały złożone po terminie;
c) nie zawierają danych określonych w ust. V ogłoszenia o przetargu;
d) do oferty nie dołączono dokumentów i oświadczeń określonych w ust. V ogłoszenia o przetargu;
e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 1. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:
  a) proponowana wartość czynszu dzierżawnego netto w zł za cały okres dzierżawy – 100%
 2. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną wartością czynszu dzierżawnego netto.

VIII. Inne postanowienia

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 5
do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy.

 

Szczegółowe informacje o Przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: k.klimas@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl

Mapa z zaznaczoną lokalizacją Przedmiotu przetargu – cz 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa z zaznaczoną lokalizacją Przedmiotu przetargu – cz 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa z zaznaczoną lokalizacją Przedmiotu przetargu – cz 3

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Klimas

Data wytworzenia:
16 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Klimas

Data publikacji:
16 mar 2023, godz. 09:17

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Klimas

Data aktualizacji:
16 mar 2023, godz. 09:17