Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo oznaczonej nr nr 1/1 położonej w Jastrzębiej Górze, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra k.m. 8 (usługi wodne wraz z wypożyczalnią skuterów wodnych)

Burmistrz Władysławowa

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony

części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo

 

I. Przedmiot przetargu

1. Część nieruchomości oznaczona nr 1/1 o powierzchni 5,3294ha położona w Jastrzębiej Górze, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra k.m. 8, objęta księgą wieczystą KW Nr GD2W/00057263/9, oznaczona jako:

a) obszar nr B o łącznej powierzchni 30m2, zlokalizowany po wschodniej stronie wejścia na plażę Jastrzębia Góra 23

Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę jest niezabudowana i nieuzbrojona, a także nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Władysławowo.

 

II. Okres dzierżawy

Część nieruchomości opisanej bliżej w punkcie I przewiduje się do oddania w dzierżawę na okres od dnia 26 czerwca 2023r. do dnia 28 września 2023r.

 

III. Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nr obszaru

Położenie nieruchomości

Nr działki

TERYT

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

B

Jastrzębia Góra, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra

1/1

221104_5.0003.AR_8.1/1

Dla Przedmiotu przetargu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze opisanym jako plaża

 

IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium, przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości oraz postąpienie

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości oraz wadium wynosi:

Położenie

Numer

obszaru

Powierzchnia dzierżawy [m²]

Przeznaczenie nieruchomości

do dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu netto [zł]

Wadium

[zł]

Minimalne postąpienie

[zł]

Jastrzębia Góra

B

30

usługi wodne wraz ze wypożyczalnią skuterów wodnych

10 000

8 000

1 000

 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Ustalony w wyniku przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

V. Szczególne uwarunkowania Przedmiotu dzierżawy oraz obiektów na Przedmiocie dzierżawy

 1. Wydzierżawiający nie zapewnia dostawy mediów między innymi w postaci energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania kanalizacji sanitarnej itp. do Przedmiotu dzierżawy. Właściwe uzgodnienia i umowy z odpowiednimi gestorami sieci w zakresie podłączenia Przedmiotu dzierżawy do mediów Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i własnym staraniem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem takich uzgodnień
  i umów, a także opłaty z tytułu wykorzystania tych mediów ponosi Dzierżawca.
 2. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiocie dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca.
 3. Na Przedmiocie dzierżawy zezwala się na wnoszenie obiektów budowlanych jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym.
 4. Przed realizacją obiektów budowlanych na Przedmiocie dzierżawy Dzierżawca winien uzyskać stosowne pozwolenia na budowę lub dokonać stosownych zgłoszeń budowy, jeżeli takowe są wymagane przez ustawę z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) oraz inne przepisy prawa. Po uzyskaniu takich pozwoleń lub skutecznym przyjęciu zgłoszeń Dzierżawca dostarczy ich kserokopię Wydzierżawiającemu. Ponadto zamiar ustawienia obiektów tymczasowych (do 180 dni), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 5. Prowadzenie działalności na Przedmiocie dzierżawy wymaga uzyskania decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska [zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 457 ze zmianami)] oraz uzgodnienia toru wodnego do Przedmiotu dzierżawy z organami właściwymi.
 6. Dojazd do Przedmiotu dzierżawy i ewentualne wjazdy pojazdów samochodowych na plażę wymagają odrębnego uzgodnienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
 7. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji Przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania Przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
 8. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość Przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo
  w formie pisemnej z Wydzierżawiającym.
 9. Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania Przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z Przedmiotu dzierżawy oraz najbliższego otoczenia, a Dzierżawca musi zapewnić możliwość bezpiecznego użytkowania tereny plaży i wód morskich w obrębie prowadzonej działalności przez innych korzystających z plaży. 

 

VI. Warunki przetargu

 1. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:
 1. etap I – część jawna przetargu – w której nastąpi podanie liczby otrzymanych ofert; sprawdzenie kopii dowodu wniesienia wadium; otwarcie kopert z ofertami oraz sprawdzenie ich kompletności, a także tożsamości podmiotów, które złożyły oferty; przyjęcie wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez Oferentów; weryfikacja ofert oraz ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu; zawiadomienie Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. Etap I przetargu nastąpi w dniu 13 czerwca 2023r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, pokój nr 322;

b) etap II – część niejawna przetargu odbywająca się bez udziału Oferentów – w której nastąpi szczegółowa analiza ofert oraz wybranie najkorzystniejszej oferty na poszczególne obszary lub stwierdzenie nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

 1. Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia zamknięcia poszczególnych przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz na stronie internetowej w zakładce https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/dzierzawa-i-najem
 2. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie wszystkie podmioty, które złożyły oferty w przetargu o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej do dnia 07 czerwca 2023r. do godziny 15:00:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
lub
- przesłanie pocztą na ww. adres

w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze – obszar B. Nie otwierać przed dniem 13 czerwca 2023r. godz. 9:00”.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 1. Oferta powinna zawierać:

• imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny do Oferenta oraz jego adres e-mail;

• datę sporządzenia oferty, 

• oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o przetargu),

• formularz oferty na poszczególny obszar wraz z ewentualnymi załącznikami (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o przetargu),

• oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 40 dni (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o przetargu),

• oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (wg załącznika nr 4 do ogłoszenia o przetargu),

• kopię dowodu wniesienia wadium na przetarg obejmujący poszczególny obszar.

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku jednak wpływu kliku ofert od jednego Oferenta liczyć się będzie ta oferta, która została zarejestrowana jako pierwsza;

b) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym albo odręcznym drukowanym, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

d) oferta wymaga podpisu osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Oferta może być podpisana przez pełnomocnika, jednakże
w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające do działania podczas postępowania przetargowego (oryginał wraz
z potwierdzeniem opłaty skarbowej jeśli jest wymagane lub kopia poświadczona notarialnie);

e) w przypadku, gdy wspólną ofertę składa kilka podmiotów oferta musi być podpisana przez każdy podmiot lub ich przedstawicieli odpowiednio do tego umocowanych;

f) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji;

g) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również oryginały nie podlegają zwrotowi;

h) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent;

i) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz zszyte w sposób trwały, zapobiegający ewentualne zdekompletowanie zawartości oferty.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2023r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku z tytułem wpłaty obszar B. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu całej kwoty wadium na ww. rachunek Gminy Władysławowo;
 2. Wadium podmiotu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę tego obszaru. W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia podmiotu, który wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu.
 3. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony do podmiotów, które złożyły takie oferty. Organizator przetargu zawiadomi oferentów, który złożyli takie oferty o terminie dodatkowego przetargu ustnego. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym kryterium wyboru będzie wysokość czynszu dzierżawnego netto. Wygra ten Oferent, który zaproponuje najwyższy czynsz dzierżawny netto.
 5. Oferty złożone po terminie będą odrzucane w części jawnej przetargu.
 6. Nie dopuszcza się zmiany oferty po jej złożeniu.
 7. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przetargu na poszczególny obszar, zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 8. Ustalona w wyniku przetargu stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości powiększona o wielkość podatku VAT będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy.
 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Kryterium kwalifikacji i oceny ofert

 1. Odrzucenie ofert:

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu jeżeli:
a) nie odpowiada warunkom przetargu;
b) została złożona po terminie;
c) nie zawiera danych określonych w punkcie V ogłoszenia o przetargu;
d) do oferty nie dołączono dokumentów i oświadczeń określonych w punkcie V ogłoszenia o przetargu;
e) jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej treści.

 1. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:
  a) proponowana wartość czynszu dzierżawnego netto w zł za cały okres dzierżawy – 100%
 2. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną wartością czynszu dzierżawnego netto.

VIII. Inne postanowienia

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 5
do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy.

 

Szczegółowe informacje o Przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: k.klimas@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl

Mapa z zaznaczoną lokalizacją Przedmiotu przetargu na obszar B

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Klimas

Data wytworzenia:
25 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Klimas

Data publikacji:
25 maj 2023, godz. 09:33

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Klimas

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 09:46